Přejít na obsah

Zveřejnění informací poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (doplnění)

Publikováno: 16.6.2023

Zveřejnění informací poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytla Bezpečnostní informační služba žadatelům následující informace:

Informace č. 1) Dne 2. prosince 2019 jste požádal Bezpečnostní informační službu (dále jen „BIS“) dle § 6 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. o přímé poskytnutí výtisku výroční zprávy BIS za rok 2018.

Požadovaný dokument je přílohou tohoto dopisu. (pozn. – šlo o přímé poskytnutí v listinné podobě, dokument je v elektronické podobě uveřejněn na stránkách www.bis.cz)

Informace č. 2) Ve vztahu k písmeni a) žádosti v rozsahu informací týkajících se „nejvýše nadřízeného zaměstnance“, tedy ředitele BIS, sděluji za období kalendářního roku 2020 následující skutečnosti:

 • Hrubý služební příjem: 1 890 187 Kč.
 • Kázeňské odměny udělené podle § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2003 Sb.,
  o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů: 400 000 Kč.
 • Další funkční požitky: Ředitel BIS je podle § 135 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb.
  oprávněn k výkonu služebního místa nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici za účelem zajištění okamžité dosažitelnosti užívat služební vozidlo a jednu účastnickou telefonní stanici.
 • Počet odpracovaných měsíců: 12.

 

Informace č. 3) K Vaší žádosti sděluji:

Ad 1) V období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2020 BIS vyřizovala jako žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. celkem 56 podání.

Ad 2) V počtu žádostí není žádný jasný trend, když v jednotlivých kalendářních letech od roku 2015 do roku 2020 šlo postupně o 8, 16, 6, 7, 12 a 7 žádostí.

Ad 3) Z celkových 56 žádostí bylo 24 žádostí odmítnuto a na základě 14 žádostí byly požadované informace poskytnuty v plném rozsahu (jedno prvoinstanční rozhodnutí
o odmítnutí žádosti ovšem bylo následně v odvolacím řízení změněno a informace byla poskytnuta).

Dále byly na základě 12 žádostí požadované informace poskytnuty v částečném rozsahu. V 10 případech z těchto 12 žádostí byla žádost ve zbytku odmítnuta, ve
2 případech byla žádost ve zbytku vyřízena jiným způsobem. 

Zbývající žádosti byly vyřízeny jiným způsobem (odložení věci, odkaz na zveřejněnou informaci apod.).

 

Informace č. 4) Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jste Bezpečnostní informační službu (dále jen „BIS“) požádal o sdělení, zda a kdy byla Bezpečnostní informační službou Kanceláři prezidenta republiky zaslána zpráva o tom, že se jí podařilo úspěšně rozbít zpravodajskou síť jedné z ruských zpravodajských služeb působící na našem území a zcela tak ochromit její činnost.

BIS poskytuje prezidentovi republiky informace o své činnosti v utajovaném režimu v rámci zprávy o své činnosti, kterou mu předkládá podle § 8 odst. 1 zákona č.153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Dále platí, že BIS jakožto zpravodajská služba neposkytuje podle §11 odst. 4) písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. informace o plnění svých úkolů.

Ve vztahu k informaci o rozbití zpravodajské sítě ruské zpravodajské služby Vás nicméně odkazuji na www.bis.cz, kde jsou v souladu s čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod publikovány informace o činnosti BIS určené pro veřejnost.

Protože informace zveřejněná na www.bis.cz je tiskovým výstupem BIS, je možné se v této věci obrátit též na tiskového mluvčího BIS (email: press@bis.cz, tel.:257 142 007).

 

Informace č. 5) K části žádosti uvedená výše pod bodem 2) sděluji, že citát uvedený v textu poznámky pod čarou č. 2 na straně 7 výroční zprávy BIS je z knihy George Orwella 1984, která je dostupná ve více vydáních a překladech (např. ORWELL, George. 1984. Překlad Eva Šimečková. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, 1991 ISBN 80-206-0256-9.).

 

Informace č. 6) Ve vztahu k bodu č. 1 a 2  Vaší žádosti sděluji, že působnost BIS jako zpravodajské služby České republiky je stanovena zákonem  č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V § 5 odst. 1 písm. e) tohoto zákona se stanoví, že BIS zabezpečuje informace týkající se organizovaného zločinu a terorismu. Vymezení působnosti BIS tedy zahrnuje všechny formy terorismu, včetně tzv. bioterorismu.   

 

Informace č. 7)

 1. a) Ve vztahu k otázce č. 1.1 ohledně rozpočtu sděluji následující:

Za kapitolu státního rozpočtu 305 a současně organizační složku státu Bezpečnostní informační služba jsou údaje o rozpočtu roku 2020 následovné:

- u příjmů byl schválený a současně i upravený rozpočet stanoven ve výši 190 000 000 Kč, dosažené příjmy (skutečnost) k 31. 12. 2020 činily 254 573 349,83 Kč,

- u výdajů byl schválený rozpočet 2 147 315 000 Kč, upravený rozpočet k 31. 12. 2020 činil 2 131 923 256 Kč. Do výdajů byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 386 592 031,40 Kč, takže konečný rozpočet výdajů (tj. disponibilní, použitelné výdaje) dosáhly výše 2 518 515 287,40 Kč.  Vyčerpané výdaje (skutečnost) k 31. 12. 2020 činily  2 208 003 606,65 Kč.

Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů rozlišuje třídění výdajů na dílčí průřezové ukazatele uvedené v příloze zákona o státním rozpočtu (§ 2 odst. 8) a odvětvové třídění (§ 2 odst. 3). Z pohledu odvětvového byly veškeré výše uvedené výdaje zatříděny pod paragraf 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek. Ve struktuře rozpočtu byl v kapitole 305 Bezpečnostní informační služba stanoven jediný průřezový ukazatel – „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ se schváleným a upraveným rozpočtem ve výši 350 000 000 Kč a čerpáním (skutečností) k 31. 12. 2020 ve výši 314 695 284,96 Kč.

Co se týče rozpočtu kapitoly 305 a současně organizační složky státu Bezpečnostní informační služba na rok 2021, ten je určen zákonem č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021, ve znění pozdějších předpisů, následovně:

- příjmy celkem ve výši 250 000 000 Kč,

- výdaje celkem ve výši 2 297 315 000 Kč, z toho průřezový ukazatel „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ ve výši 506 600 000 Kč.

 1. b) Ve vztahu k otázce č. 1.5 Vám sděluji, že ředitel BIS je povinen kontrolnímu orgánu předkládat určité dokumenty buď přímo ze zákona (§ 19 odst. 2) nebo na požádání (§ 19 odst. 3). Kontrola tedy není nutně spojena se vstupem do objektů BIS, o kterém musí být ředitel BIS vždy informován. Rovněž kontrolní orgán nemá povinnost o každé kontrole informovat ředitele BIS. Informace, kterou požadujete, nespadá do působnosti BIS.
 2. c) Ve vztahu k otázce č. 1.6 v rozsahu jmenného seznamu odborů a kolektivní smlouvy, které působí u povinného subjektu, uvádím, že u BIS působí Základní odborová organizace OS státních orgánů a organizací při Bezpečnostní informační službě, IČ 02418797, sídlem Nárožní 1111/2, Stodůlky (Praha 13), 158 00 Praha. Předmětem činnost (dle klasifikace CZ-NACE) je „činnost odborových svazů“. Kolektivní smlouva byla uzavřena do 31. 12. 2021.

K žádosti o výpis z rejstříku spolků uvádím, že žádný zákon neukládá, že by BIS měla mít u sebe v jakékoliv formě výpis z rejstříku spolků u ní působící odborové organizace. Požadovaná informace nespadá do působnosti BIS.

 1. d) Ve vztahu k otázce č. 2.1 Vám v příloze zasílám životopis ředitele BIS publikovaný v souvislosti s nástupem do funkce (jmenován do funkce ředitele BIS od 15. srpna 2016), který je rovněž uveden na stánkách „vlada.cz“.
 2. e) Ve vztahu k otázce 2.4 uvádím, že BIS žádný takový subjekt nezřídila.
 3. f) Ve vztahu k otázce 2.6 v rozsahu jmenného seznamu nakoupených nebo získaných pomůcek a prostředků na ochranu před pandemií uvádím, že uvedenými ochrannými pomůckami a prostředky jsou roušky, respirátory a desinfekce.

Informace č. 7)

 1. a) Ve vztahu k otázce uvedené pod bodem č. 1, 2 a 3 sděluji, že v předmětném období Bezpečnostní informační služba (dále jen „BIS“) žádnou takovou osobu nezřídila.
 2. b) K otázce uvedené pod bodem 4 sděluji že žádná osoba není ve vztahu k BIS ovládanou osobou, a tudíž v kalendářním roce 2020 žádná zakázka nebyla zadána v rámci vertikální spolupráce.
 3. c) Ve vztahu k otázce uvedené pod bodem č. 7 sděluji, že BIS nemá zvláštní pravidla k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku § 29 odlišná od pravidel pro zadávání ostatních veřejných zakázek malého rozsahu, protože tyto zakázky nezadává. Zadávání zakázek BIS podléhá kontrole NKÚ.
 4. d) Ve vztahuk otázce uvedené pod bodem č. 8 sděluji, že vztahy BIS k jiným orgánům jsou upraveny zákonem č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, přičemž BIS není podřízena žádné organizační složce státu.
 5. e) Ve vztahu k otázce uvedené pod bodem č. 10 sděluji, že profil zadavatele BIS naleznete na www.vhodne-uverejneni.cz.

 

   Informace č. 8) Dne 21. ledna 2022 jste požádal Bezpečnostní informační službu dle § 6 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. o přímé poskytnutí výtisku výroční zprávy BIS za rok 2012 a 2013.

Požadované dokumenty jsou přílohou tohoto dopisu. (pozn. – šlo o přímé poskytnutí v listinné podobě, dokumenty jsou v elektronické podobě uveřejněny na stránkách www.bis.cz).

 

Informace č. 9) Ve vztahu k písmeni a) žádosti v rozsahu informací týkajících se „nejvýše nadřízeného zaměstnance“, tedy ředitele BIS, sděluji za období kalendářního roku 2021 následující skutečnosti:

 • Hrubý služební příjem: 1 096 117 Kč.
 • Kázeňské odměny udělené podle § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2003 Sb.,
  o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů: 250 000 Kč.
 • Další funkční požitky: Ředitel BIS je podle § 135 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb.
  oprávněn k výkonu služebního místa nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici za účelem zajištění okamžité dosažitelnosti užívat služební vozidlo a jednu účastnickou telefonní stanici.
 • Počet odpracovaných měsíců: 7,5.

V době od 16. srpna 2021 do 31. prosince 2021 nebylo služební místo ředitele BIS obsazeno.

 

Informace č. 10)

K první části bodu 2. – „Kolik bylo od roku 1994 až do současnosti odhaleno příslušníků, kteří byli odhaleni jako pachatelé TČ § 283, nebo 284 zák.č. 40/2009 Sb.“: Žádné jednání naplňující znaky skutkových podstat trestných činů podle citovaných ustanovení trestního zákoníku (a odpovídajících ustanovení předchozí právní úpravy) nebylo u příslušníků BIS v uvedeném období řešeno.

K bodu 3.: K eliminaci uvedených jevů jsou prováděna opatření v souladu se zákonem
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, a zákonem
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace