Přejít na obsah

Bezpečnostní systém ČR

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že základní povinností státu je zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot.

Podle téhož zákona bezpečnost ČR zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby. Na zajišťování bezpečnosti jsou povinny se podílet státní orgány, orgány územních samosprávných celků a právnické osoby a fyzické osoby.

V bezpečnostním systému ČR hrají zpravodajské služby významnou a nezastupitelnou úlohu při získávání, shromažďování a vyhodnocování informací důležitých pro bezpečnost ČR a při včasné identifikaci bezpečnostních hrozeb a rizik.

Ačkoli se právní úprava postavení jednotlivých zpravodajských služeb liší, což se projevuje například ve způsobu jmenování či odvolávání jejich ředitelů, z hlediska plnění úkolů a dalších povinností jsou zpravodajské služby České republiky rovnocennými partnery. Ve všech případech platí, že zpravodajské služby úkoluje, koordinuje a plnění úkolů kontroluje vláda.

Základním koncepčním dokumentem bezpečnostní politiky státu je Bezpečnostní strategie České republiky.

Bezpečnostní strategie České republiky vymezuje životní, strategické a další významné zájmy ČR, obecná bezpečnostní rizika, definuje dlouhodobé záměry a opatření, jejichž cílem je zajištění podmínek pro vývoj a prosperitu ČR a zabezpečení jejích obyvatel.

Legislativa (výběr): 

  1. ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
  2. ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské federativní republiky
  3. ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR
  4. navazující branná a krizová legislativa (zákony a prováděcí právní předpisy)
  5. zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách ČR
  6. zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace