Přejít na obsah

Organizovaný zločin

V této oblasti se BIS zabývá aktivitami subjektů, které s využitím nelegálních či nelegitimních metod maximalizují nebo legalizují svůj zisk nebo se snaží zakrýt a bezkolizně realizovat svoje zájmy způsobem, jenž ohrožuje bezpečnostní a ekonomické zájmy státu

  • Jde zejména o prosazování partikulárních zájmů prostřednictvím nepřípustného ovlivňování rozhodování orgánů státní správy, samosprávy a justice a o nelegitimní ovlivňování legislativního procesu na centrální úrovni.
  • Tyto aktivity často vedou k poškození veřejných rozpočtů a majetku, ale jejich negativní dopad na zájmy státu významně přesahuje rovinu čistě ekonomickou.
  • Takovými aktivitami dochází k narušování legality a nezávislosti výkonu státní moci a legitimity rozhodování státních orgánů, což přispívá k podrývání důvěry občanů ve veřejné instituce a v konečném důsledku ohrožuje samy demokratické základy právního státu.

BIS se tedy ve své činnosti zaměřuje zejména na neformální neinstitucionalizované struktury, které zejména nabývají podob vlivových a klientelistických sítí. V některých případech tyto sítě vytvářejí paralelní mocenské struktury, jež ohrožují či přímo podrývají činnost orgánů státní správy a samosprávy. 

  • Ve výjimečných případech jsou s takovými strukturami spojeny konkrétní právnické osoby (jedná se často o podnikatelské subjekty, které jsou vzhledem k povaze své činnosti jen velmi obtížně postižitelné).
  • Spíše než pevnou formální organizací a hierarchizovanými vztahy se tyto subjekty vyznačují systematičností a značným časovým rozsahem svých aktivit.

Jako hlavní metody působení takových skupin BIS identifikuje především využívání korupce, aktivaci klientelistických vazeb, koluzi, uplatňování ekonomického vlivu či nátlaku, mediální manipulaci, využívání firem a společností legální ekonomiky či zneužívání struktur nevládních organizací.

Organizovaný zločin v působnosti BIS tak přesahuje úzké pojetí trestního zákona. Jeho podstata spočívá nejen v samotné povaze použitých metod, explicitně nelegálních, ale především v možném ohrožení strategických zájmů státu. Ze zákonné působnosti BIS zároveň vyplývá, že jejím úkolem není odkrývání konkrétní trestní činnosti a realizace trestního postihu, ale především odkrývání a případná neutralizace negativního dopadu na výkon státní moci, ústavní, politickou a společenskou stabilitu státu a jeho mezinárodního postavení a o těchto skutečnostech informovat zákonem stanovené oprávněné adresáty.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace