Přejít na obsah

Demokracie a ústavnost

BIS v rámci své působnosti získává, shromažďuje a vyhodnocuje informace o jevech, záměrech a činnostech, které přímo, nebo ve svých důsledcích, závažným způsobem ohrožují Ústavou ČR a ostatními zákony dané demokratické základy ČR, její bezpečnost, suverenitu, územní celistvost a lidská a občanská práva občanů ČR a jejich uplatňování.

Demokratické základy politického systému ČR upravuje Ústava ČR a Listina základních práv a svobod, jde zejména o:

  • právní stát a jeho právní řád
  • svobodné volby
  • oddělení moci zákonodárné, výkonné, soudní
  • zastupitelská demokracie – parlamentní systém
  • občanské svobody (projevu, shromažďování, vyznání, vlastnictví…)
  • rovnost přístupu k právům a svobodám.

Úkolem BIS v oblasti ochrany ústavnosti je tedy sledovat jevy (postoje, aktivity atd.) které:

  • jsou protisystémové, to znamená, že přímo nebo ve svém důsledku ohrožují demokratické základy státu (zejména jeho ústavní uspořádání, chráněné hodnoty, deklarovaná lidská práva a občanské svobody);
  • usilují o destabilizaci stávajícího demokratického politického a sociálně-ekonomického systému a jeho nahrazení systémem antagonistickým (totalitou, diktaturou, anarchií), přičemž vědomě působí proti stávajícímu systému destruktivně;

BIS se tedy zabývá aktivitami subjektů, které se otevřeně či skrytě hlásí k ideologii neslučitelné s právním řádem a demokratickými základy ČR, nebo jejichž aktivity jsou motivovány politicky, ekonomicky či sociálně a které zároveň podněcují k boji proti demokratickému zřízení ČR, k násilným akcím zaměřeným proti představitelům demokratického zřízení, ideologickým odpůrcům a jiným skupinám osob či k potírání práv určitých skupin obyvatel. BIS sleduje i jevy s tím související, které zejména v dlouhodobějším horizontu mohou zvyšovat napětí ve společnosti a přispívat k nedůvěře obyvatel v demokratické principy a právní řád ČR.

BIS si je při své činnosti vědoma, že jde o velmi širokou, různorodou a proměnlivou oblast aktivit, jejíž sledování je mimo jiné značně náročné na pečlivé rozlišování mezi legitimním uplatňováním občanských ústavních práv a činnostmi namířenými buď přímo, nebo ve svém důsledku proti demokratickým základům a ústavnímu pořádku ČR.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace