Přejít na obsah

Ekonomické zájmy státu

BIS informuje odpovědné představitele státu o rizicích směřujících proti významným ekonomickým zájmům České republiky. Smyslem je zajistit, aby adresáti informací byli včas seznámeni s riziky ohrožujícími zájmy státu v jejich působnosti, a aby měli pro svá klíčová ekonomická rozhodnutí všechny relevantní poznatky, např. o vnějších snahách tato rozhodnutí ovlivnit, o plánovaných krocích rizikových subjektů nebo o skrytých zájmech stojících v jejich pozadí.

Významným ekonomickým zájmem se rozumí zájem na funkčnosti systémů s plošným hospodářským dosahem (energetika, doprava, zdravotnictví, telekomunikace, bankovnictví, výběr daní) a na optimální správě majetku (finance, majetkové podíly, nemovitý majetek, nehmotný majetek), jehož ztráta by mohla ohrozit nebo omezit základní funkce státu. Škody na ekonomických zájmech státu vznikají skrze přímé finanční ztráty, ohrožení energetické bezpečnosti, ohrožení jiné infrastruktury s plošným hospodářským dosahem (např. doprava, telekomunikace, zdravotnictví, bankovnictví a kapitálové trhy) či ohrožení entit, jejichž poškození má nepřímý, ale doložitelný negativní hospodářský dopad na stát (životní prostředí, zdraví, podpora exportu, hospodářská soutěž, nezávislost regulačních úřadů, členství v mezinárodních organizacích apod.). Významnost ekonomického zájmu je dána nejen zabezpečením funkčnosti dané oblasti hospodářství, ale i výší případných finančních dopadů pro stát a zejména dopady na bezpečnost státu. Tyto zájmy jsou konkretizovány příslušnými usneseními vlády, které zadávají BIS přímé úkoly.

Cílem činnosti BIS je informovat odpovědné představitele státu o rizicích a budoucích hrozbách (skrytých záměrech) nebo o metodách a motivech minulých událostí s použitelnou analogií pro budoucnost. Informace mají umožnit preventivní zásahy a podpořit správné rozhodování adresátů. Problematika ekonomiky prolíná de facto všemi oblastmi působnosti BIS.

Zákon žádným způsobem nevymezuje druhy činností, o kterých by měla BIS při ochraně významných ekonomických zájmů informovat. BIS se musí zabývat všemi činnostmi, tedy legálními i nelegálními, které ohrožují významné ekonomické zájmy státu.

Ekonomické zájmy státu nejvíce ohrožují následující jevy a činnosti: 

  • slabost a nedbalost uvnitř státu (např. nedbalý nebo neefektivní přístup zástupců státu, za kterým nestojí nelegální aktivita, a který se odehrává v rámci jinak dobře nastaveného systému; nedostatečné a nedbalé zastupování zájmů státu ze strany státních institucí či úředníků; nedodržování platných právních předpisů ČR a EU; ohrožení utajovaných skutečností z nedbalosti),
  • legální obchodní aktivity směřující proti dlouhodobým hospodářským a strategickým cílům státu vedené soukromými subjekty nebo cizí mocí (např. rizikoví investoři; obchodní aktivity mimo běžný dosah státu, ale ohrožující jeho zájmy, nestandardní aktivity zájemců o státní podíly, netransparentnost vlastnické struktury a nejasnost původu finančních prostředků),
  • nekorektní lobbing (v základní podobě + nepravdivé informace, skrytý zadavatel, skryté zájmy, výrazně negativní dopady lobbovaného rozhodnutí),
  • systémový nedostatek umožňující legálně ohrožovat ekonomické zájmy státu, a/nebo znemožňující státu efektivně své zájmy kontrolovat a bránit (nedostatky zákonné úpravy, chybějící koncepce, ovlivňování legislativy a strategických dokumentů, netransparentnost výběrových řízení, atd.),
  • nelegální aktivity ( klientelismus, vydírání, manipulace veřejných zakázek atd.).
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace