Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Aktuálně

20.04.2018

Odstartoval druhý ročník studentských stáží u BIS

Po velkém úspěchu historicky první studentské stáže u Bezpečnostní informační služby v loňském roce se letos koná další ročník. Devět studentů, kteří uspěli v náročném výběru, se bude věnovat tématům kybernetická bezpečnost, právo a ochrana významných ekonomických zájmů. Na závěr stáže její absolventi obdrží od BIS certifikát.
více
31.01.2018

Spolupráce evropských kontrarozvědek je na špičkové úrovni

Česká televize 31. ledna 2018 v hlavní zpravodajské relaci Události odvysílala reportáž o případu z roku 2015, kdy se Bezpečnostní informační službě podařilo dokonale zmapovat pohyb nebezpečného teroristy marockého původu s francouzským pasem v hlavním městě Praze.
více
11.12.2017

BIS má zájem zaměstnávat handicapované

Prioritou Michala Koudelky je přispět k tomu, aby byla naše země bezpečným místem k životu. Pracuje už čtvrt století v prostředí tajných služeb a od loňského roku je novým ředitelem Bezpečnostní informační služby (BIS) – civilní kontrarozvědky. Ve své funkci se mimo jiné snaží získat pro spolupráci na ochraně nás všech také lidi se zdravotním handicapem.
více

zobrazit starší

Terorismus

BIS byla určena jako ústřední zpravodajská služba odpovědná za zpracování veškerých analytických a operativních informací týkající se bezpečnosti ČR, především v souvislosti s bojem proti terorismu. V současnosti je terorismus mezinárodním jevem, před kterým není v bezpečí žádná země, a proto základem činnosti BIS v této oblasti je zejména mezinárodní spolupráce. Vlastní postup v této problematice se řídí především pragmatickým hlediskem na možné ohrožení zájmů ČR nebo na možnost útoku proti objektům, občanům a zájmům jiného státu, který by byl realizován na území ČR. V zájmu BIS jsou rovněž aktivity zaměřené na nábor či získávání finanční či jiné logistické podpory terorismu a aktivity zaměřené na šíření radikálních interpretací ideologií či náboženství podporujících teroristické aktivity.
zobrazit více

Ochrana ekonomických zájmů státu

BIS informuje odpovědné představitele státu o rizicích směřujících proti významným ekonomickým zájmům České republiky. Smyslem je zajistit, aby adresáti informací byli včas seznámeni s riziky ohrožujícími zájmy státu v jejich působnosti, a aby měli pro svá klíčová ekonomická rozhodnutí všechny relevantní poznatky, např. o vnějších snahách tato rozhodnutí ovlivnit, o plánovaných krocích rizikových subjektů nebo o skrytých zájmech stojících v jejich pozadí.
zobrazit více

Kontrašpionáž

Úkolem BIS jako kontrarozvědné zpravodajské služby je identifikace, sledování a sběr informací o aktivitách cizí moci a fyzických či právnických osob (zejména zpravodajských služeb) jednajících v zájmu cizí moci a v její prospěch na území České republiky. Cílem informační a preventivní činnosti BIS je především bránění úniku utajovaných či citlivých informací a zařízení do rukou cizí moci, zjevné či skryté narušování činností zpravodajských služeb cizí moci, odhalování a maření vlivových operací cizí moci (dezinformace, manipulace, klam, propaganda atp.).
zobrazit více

Demokracie a ústavnost

BIS v rámci své působnosti získává, shromažďuje a vyhodnocuje informace o jevech, záměrech a činnostech, které přímo, nebo ve svých důsledcích, závažným způsobem ohrožují Ústavou ČR a ostatními zákony dané demokratické základy ČR, její bezpečnost, suverenitu, územní celistvost a lidská a občanská práva občanů ČR a jejich uplatňování.
zobrazit více

Obchod s vojenským materiálem a proliferace

BIS v oblasti zabezpečování informací týkajících se obchodu s vojenským materiálem a proliferace na národní úrovni spolupracuje především s Licenční správou ministerstva průmyslu a obchodu, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, ministerstvem zahraničních věcí, ministerstvem financí (Generální ředitelství cel, Finanční analytický útvar) a ministerstvem vnitra. Cílem je zamezit dodávkám již ve fázi poptávky a přípravy obchodů. V zahraničním obchodu s vojenským materiálem je snahou minimalizovat rizika spojená s vývozy do zemí, které neposkytují dostatečné záruky, že nezneužijí zejména zbraně s tzv. smrtícími účinky k nadměrnému hromadění, represím či reexportům do dalších rizikových zemí.
zobrazit více

Organizovaný zločin

BIS se ve své činnosti zaměřuje zejména na neformální neinstitucionalizované struktury, které zejména nabývají podob vlivových a klientelistických sítí. V některých případech tyto sítě vytvářejí paralelní mocenské struktury, jež ohrožují či přímo podrývají činnost orgánů státní správy a samosprávy. Ve výjimečných případech jsou s takovými strukturami spojeny konkrétní právnické osoby, které jsou vzhledem k povaze své činnosti často jen velmi obtížně postižitelné.
zobrazit více

Kybernetická bezpečnost

BIS se zabývá šetřením nejrůznějších druhů elektronických útoků s dopadem na chráněné zájmy ČR, a dále shromažďováním a analýzou informací o reálných či potenciálních hrozbách a rizicích souvisejících s provozováním strategických informačních a komunikačních systémů, jejichž zničení či narušení by mohlo mít vážný dopad na bezpečnost či ekonomické zájmy ČR. Jedná se zejména o systémy úřadů a institucí veřejné správy či dalších právnických osob, včetně soukromoprávní sféry, u kterých se předpokládá zvýšená ochrana v souvislosti s jejich významem či ve vazbě na jejich potenciální zařazení mezi subjekty kritické infrastruktury ČR.
zobrazit více

Ochrana utajovaných informací

Formou utajení si každý stát chrání informace důležité pro jeho bezpečnost a fungování. Úkolem Služby je zpravodajsky chránit subjekty, které s utajenými poznatky pracují (podle zákona o ochraně utajovaných informací č. 412/2005 Sb.) a vyhodnocovat a označovat klíčová místa, kde hrozí potenciální nebezpečí úniku. Pokud BIS získá varovné indicie o pokusu utajení prolomit, podniká kroky k jeho eliminaci. Zjišťuje pozadí rizikových aktivit, stupeň ohrožení, rozsah případných následků apod.