Přejít na obsah

Poslání, zásady a krédo

Posláním a cílem práce BIS je předvídat, otupovat a eliminovat nejzávažnější anticivilizační rizika ohrožující stát a v důsledku každého jeho občana. Pokud musí Služba narušit lidská práva a svobody, činí tak vždy podle zákonem daných pravidel. Např. pro každý odposlech je nezbytný souhlas předsedy senátu Vrchního soudu. Služba nemá represivní pravomoc, nemůže zadržet, zatýkat ani vyslýchat. Krédem Služby je věrnost demokratickým hodnotám, ústavě a zákonu. Za mimořádně důležitou považuje komunikaci s veřejností. Při naplňování svého poslání se bez podpory veřejnosti neobejde a je vděčna každému, kdo jí při ochraně naší bezpečnosti, demokracie a svobody pomáhá.

Posláním BIS je chránit stát – a v důsledku každého občana – před nejzávažnějšími anticivilizačními riziky. Bezpečnostní informační služba získává, shromažďuje a vyhodnocuje informace o rizicích ohrožujících bezpečnost a strategické zájmy České republiky, demokracii a svobodu. Její práce ale nekončí jen pouhým upozorněním, úkolem BIS je hrozbám předcházet a nebezpečí eliminovat. Na rozdíl od policie, která vstupuje do hry v okamžiku, kdy je trestný čin již spáchán a snaží se jej objasnit a pachatele dopadnout, BIS odhaluje, popisuje, hodnotí a otupuje rizika v předstihu.

Oblasti, kterými se Služba zabývá, vymezuje zákon o zpravodajských službách ČR (č. 153/1994 Sb.). Výhradními příjemci výstupních informací jsou vláda a prezident republiky a pouze tito adresáti mohou zadávat Službě konkrétní úkoly, ale vždy jen v zákonem daném rámci. Při veškeré své činnosti je BIS věrná demokratickým hodnotám, ústavě a zákonu, respektuje lidská práva a svobody. Je-li nucena je narušit, děje se tak výhradně podle zákonem stanovených pravidel. Např. pro každý odposlech je nezbytný souhlas předsedy senátu Vrchního soudu. Bezpečnostní informační služba je přísně apolitická, slouží státu, nikoli politickým stranám, její vnitřní struktura je přehledná a dodržování lidských práv při výkonu zpravodajské činnosti kontroluje zvláštní orgán parlamentu. Služba nemá represivní pravomoc, nemůže nikoho zadržet, zatknout, vyslýchat ani obvinit a nesmí získávat informace nad rámec své působnosti.

Přestože většinu své práce musí BIS vykonávat utajeně – protože jedině tak může efektivně plnit zákonem uložené úkoly – nelze pominout, že je placena státem, tedy penězi daňových poplatníků. Občané mají právo vědět, jak pracuje a čím se zabývá. Za předpokladu, že není porušen zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (č. 412/2005 Sb.), neexistuje důvod, který by bránil BIS komunikovat s veřejností. K otevřenosti se Služba hlásí a odpovídáním na dotazy, poskytováním vyjádření a dobrovolným, vstřícným publikováním veřejných výročních zpráv, ji konkrétně naplňuje. Bezpečnostní informační služba se při své práci neobejde bez podpory občanů. Pokud se kdokoliv domnívá, že má užitečné a relevantní informace, spadající do oblastí, kterými se BIS zabývá, může ji kdykoliv přímo kontaktovat. Služba na podporu veřejnosti spoléhá a je vděčna každému, kdo jí pomohl – nebo pomáhá – při ochraně bezpečnosti, demokracie a svobody.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace