Přejít na obsah

Zveřejnění informací poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Publikováno: 22.11.2019

 1. a) K bodu 1. žádosti - Rozpočet v roce 2019, plán a čerpání, odvětvový a průřezový rozpočet, plán na rok 2020.

Kapitola státního rozpočtu 305 Bezpečnostní informační služba na rok 2019 činí:

 • u příjmů schválený a současně i upravený rozpočet k 18. 11. 2019 celkem 160 000 000 Kč, dosažené příjmy k 18. 11. 2019 činí 226 947 068,41 Kč,
 • u výdajů schválený rozpočet 2 076 974 408 Kč, upravený rozpočet k 18. 11. 2019 činí 2 071 162 704 Kč, vyčerpané výdaje k 18. 11. 2019 činí 1 549 321 695,81 Kč.

Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů rozlišuje třídění výdajů na dílčí průřezové ukazatele uvedené v příloze zákona o státním rozpočtu (§ 2 odst. 8) a odvětvové třídění (§ 2 odst. 3). Z pohledu odvětvového jsou veškeré výdaje výše uvedené výdaje zatříděny pod paragraf 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek. Ve struktuře rozpočtu je v kapitole 305 Bezpečnostní informační služba stanoven jediný průřezový ukazatel – „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ se schváleným a upraveným rozpočtem ve výši 390 000 000 Kč
a čerpáním k 18. 11. 2019 ve výši 171 555 536,86 Kč.

Co se týče návrhu rozpočtu kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba na rok 2020, ten byl vládou České republiky navržen v následujících ukazatelích:

 • příjmy celkem ve výši 190 000 000 Kč,
 • výdaje celkem ve výši 2 147 315 000 Kč, z toho průřezový ukazatel „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ ve výši 350 000 000 Kč.

Návrh zákona o rozpočtu na rok 2020 dosud nebyl definitivně schválen.

 1. b) K bodu 6. žádosti - Jmenný seznam externích spolupracovníků v oblasti právních služeb, ekonomiky a ostrahy majetku.

BIS externě nespolupracuje s žádným subjektem v uvedených oblastech.

 1. c) K bodu 8. žádosti - Výroční zpráva, event. zpráva o činnosti za rok 2018, ev. za
  1 pololetí 2019.

Konečná verze zprávy je vydávána vždy v následujícím kalendářním roce až po schválení utajované zprávy o činnosti BIS vládou České republiky a komisí Poslanecké sněmovny pro kontrolu BIS. K tomu u zprávy za rok 2018 došlo (a v posledních letech opakovaně dochází) s výrazným zpožděním, výroční zpráva za rok 2018 proto dosud nebyla vydána.

 1. d) K bodu 9. žádosti – Seznam zřizovaných organizací.

BIS není zřizovatelem žádné organizace.

 1. e) K bodu 10. žádosti -Ediční činnost povinného subjektu v roce 2018 a 2019 včetně edičního plánu na další období.

BIS v uvedeném období nevydala žádnou publikaci a vydání jakékoliv publikace nepředpokládá ani v dalším období. 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace