Přejít na obsah

Zveřejnění informací poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Publikováno: 23.6.2023

Na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytla Bezpečnostní informační služba žadateli následující informace:

 

Žádost:

 

„1. Sděluje Bezpečnostní informační služba (BIS) žadatelům ve své dosavadní právní praxi v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., nebo někdy vůbec sdělila nějakému žadateli podle uvedeného zákona informaci o tom, že tento žadatel, tedy on sám, ohrožuje bezpečnost státu?“

 

Odpověď BIS k 1. bodu:

 

BIS nesděluje a ani v žádném případě v minulosti nesdělila žádnému žadateli podle zákona č. 106 informaci o tom, zda tento žadatel ohrožuje bezpečnost státu.

 

 

 

 

Žádost:

 

„2. Pokud takové žádosti o informace podle předchozího bodu BIS odmítá (ve své dosavadní praxi), ptám se z jakého právního důvodu. Podotýkám, že samotná argumentace ustanovením § 11 odst. 4 písm. c) uvedeného zákona nemůže být nadřazena čl. 1 Listiny základních práv a svobod Ústavy ČR. Pokud má právo cizinec na území ČR se podle § 22 odst. 3 zákona č. 186/2013 Sb. dozvědět, že neohrožuje nebo ohrožuje bezpečnost státu, očekávám od BIS stejné právo na informace i u občana ČR. Těžko si lze představit, jak sdělení informace, že určitý občan státu neohrožuje jeho bezpečnost, může ohrozit plnění úkolů zpravodajské služby.“

 

Odpověď BIS k 2. bodu:

 

Takový postup je vyloučen přímo na základě zákona č. 106. Podle § 11 odst. 4 písm. c) zákona č. 106 povinný subjekt neposkytne informace o plnění úkolů zpravodajských služeb, nebo o činnosti zpravodajských služeb, pokud by poskytnutí této informace ohrozilo plnění jejich úkolů či ochranu utajovaných informací. Případná informace o tom, zda některá osoba ohrožuje bezpečnost státu, by z povahy věci byla informací zjištěnou v rámci zákonné působnosti BIS podle zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, a šlo by tedy o informaci o plnění úkolů BIS. Nadto je třeba upozornit, že – jak vyplývá zejména z přílohy č. 18 nařízení vlády č. 522/2005 Sb., jímž se stanoví seznam utajovaných informací – mohou být některé informace v působnosti BIS utajovanými informacemi ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Podle § 7 zákona č. 106 je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.

 

S výjimkou první věty bodu 2. není text žádosti v tomto bodě ve skutečnosti žádostí o informace, nýbrž tvrzením, názorem či komentářem žadatele k právní úpravě a z toho plynoucí očekávání či představy. BIS nemůže ve vztahu k žadateli suplovat roli právního poradce a dovoluje si doporučit žadateli obrátit se v případě potřeby pomoci při výkladu právních předpisů například na některého advokáta. Pouze pro pořádek BIS uvádí, že netvrdila a netvrdí, že by prostý zákon mohl být nadřazen Listině základní práva a svobod nebo jiným součástem ústavního pořádku České republiky.

 

 

Žádost:

 

„3. Sděluje nebo někdy vůbec sdělila BIS informaci o tom, že určitý občan ČR ohrožuje bezpečnost státu, na žádost soudu v trestním nebo občanském soudním řízení, v situaci, kdy to navrhl některý z účastníků takového soudního řízení?“

 

Odpověď BIS k 3. bodu:

 

BIS při veškeré své činnosti postupuje podle právního řádu České republiky. Také její případná spolupráce s dalšími státními orgány včetně soudů je upravena zákonem, a to konkrétně § 8 odst. 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.

 

Pokud jde o problematiku trestního řízení a občanského soudního řízení včetně otázky vztahu mezi návrhy účastníků těchto řízení a žádostmi soudů adresovanými jiným státním orgánům, je nutno žadatele odkázat na právní řád České republiky, zejména pak na zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, případně též na množství dostupné literatury (za všechny například Jelínek, J. Trestní právo procesní. 6. vyd. Leges: 2022; Svoboda, K., Smolík, P., Levý, J., Doležílek, J. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 3. vyd. C. H. Beck, 2021). BIS nemůže ve vztahu k žadateli suplovat roli právního poradce a dovoluje si odkázat na doporučení zahrnuté v odpovědi k bodu 2.

 

Pro úplnost BIS podotýká, že pokud by se žadatel dotazoval na konkrétní osobu nebo na konkrétní řízení, bylo by nutné takovou žádost odmítnout, a to z důvodu shora citovaných ustanovení § 7 nebo § 11 odst. 4 písm. c) zákona č. 106.

 

 

Žádost:

 

„4. Dále se táži, jaký konkrétní úkon má představovat podle právního výkladu BIS jako správního orgánu podle zákona č. 106/1999 Sb. "potvrzení" podání podle § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zejména s ohledem na to, která strana má takové potvrzení podle zákona iniciovat. Informaci v tomto bodě nepožaduji jako hypotetickou, ale v daném případě mého elektronicky učiněného podání k BIS ze dne 2. 3. 2023.“

 

Odpověď BIS k 4. bodu:

 

Není v pravomoci BIS určovat, co se rozumí pojmem „potvrzení“ ve smyslu § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, význam tohoto pojmu vyplývá přímo ze zákona, na který tímto odkazuje. Podle citovaného § 37 odst. 4 správního řádu je podání možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popř. doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.

 

Jelikož žadatelův e-mail byl zaslán veřejnou datovou sítí bez použití podpisu, což zákon umožňuje, avšak následně nebyl ve stanové lhůtě potvrzen (například s použitím elektronického podpisu) nejednalo se vůbec o podání ve smyslu správního řádu a nebylo k němu vůbec přihlíženo. Tento postup je v souladu s názory vyplývajícími z rozhodovací činnosti soudů, které prezentuje komentář ke správnímu řádu (konkrétně rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 1 Ad 81/2010, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 9 As 90/2008).

 

Zatímco vlastní žádost o informace podle zákona č. 106 lze podat prostým e-mailem bez použití podpisu, neboť formu této žádosti určuje speciální právní úprava obsažená v § 13 zákona č. 106, pro odvolání se použije právní úprava obecná obsažená ve správním řádu. Žadatelův e-mail ze dne 2. 3. 2023 tedy vůbec nebyl odvoláním ani jiným podáním ve smyslu § 37 odst. 4 správního řádu, proto k němu nemohlo být přihlíženo.

 

 

Žádost:

 

„5. Ptám se také, z jakého důvodu BIS v zákonné lhůtě nevyřídila moji žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím zaslanou dne 17. 5. 2023 na e-mailovou adresu info@bis.cz. V případě, že ji BIS obdržela a z neznámých příčin mi nebylo její vyřízení doručeno na elektronickou ani poštovní adresu, žádám Vás o poskytnutí předmětného vyřízení (dokumentu) jako elektronické přílohy.“

 

Odpověď BIS k 5. bodu:

 

Tato žádost nebyla vyřízena z důvodu administrativního pochybení na straně BIS a za to se BIS tímto omlouvá. Žádost ze dne 17. 5. 2023 byla zpětně dohledána a jelikož je obsahově totožná s výše uvedenými body 1. až 4., dovoluje si BIS odkázat na informace poskytnuté výše k těmto bodům, neboť z obsahového hlediska by byla žádost ze dne 17. 5. 2023 vyřízena totožným způsobem jako je uvedeno výše v odpovědích na body 1. až 4.

 

 

Žádost:

 

„V posledním bodě Vás žádám o sdělení webových adres (URL) umožňujících podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. dálkový přístup k informacím, které BIS jako povinný subjekt podle uvedeného zákona poskytla žadatelům v letech 2018 až 2023. V souladu se zveřejněnými zprávami BIS dostupnými na adrese https://www.bis.cz/svobodny-pristup-k-informacim, žádám konkrétně o tyto URL:

 

- všechny případy poskytnutých informací v roce 2023, včetně těch částečně poskytnutých

- jeden případ poskytnuté informace a dva případy částečně poskytnutých informací v roce 2022

- tři případy poskytnuté informace a pět případů částečně poskytnutých informací v roce 2021

- pět případů poskytnuté informace a tři případy částečně poskytnutých informací v roce 2020

- čtyři případy poskytnuté informace a jeden případ částečně poskytnuté informace v roce 2019,

- tři případy poskytnuté informace a dva případy částečně poskytnuté informace v roce 2018.“

 

Odpověď BIS k 6. bodu:

 

            Informace zveřejněné postupem podle § 5 odst. 3 zákona č. 106 od roku 2018 do současnosti jsou dostupné konkrétně na těchto URL:

 

https://www.bis.cz/svobodny-pristup-k-informacim/zverejneni-informaci-poskytnutych-podle-zakona-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristup-k-informacim-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-01117f69.html

 

https://www.bis.cz/svobodny-pristup-k-informacim/zverejneni-informaci-poskytnutych-podle-zakona-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristup-k-informacim-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-749f797c.html

 

https://www.bis.cz/svobodny-pristup-k-informacim/zverejneni-informaci-poskytnutych-podle-zakona-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristup-k-informacim-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-c382b878.html

 

https://www.bis.cz/svobodny-pristup-k-informacim/zverejneni-informaci-poskytnutych-podle-zakona-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristup-k-informacim-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-1aa4fb75.html

 

https://www.bis.cz/svobodny-pristup-k-informacim/zverejneni-informaci-poskytnutych-podle-zakona-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristup-k-informacim-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-abd93a71.html

 

https://www.bis.cz/svobodny-pristup-k-informacim/zverejneni-informaci-poskytnutych-podle-zakona-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristup-k-informacim-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a8e97d6f.html

 

https://www.bis.cz/svobodny-pristup-k-informacim/zverejneni-informaci-poskytnutych-podle-zakona-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristup-k-informacim-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-1ff4bc6b.html

 

https://www.bis.cz/svobodny-pristup-k-informacim/zverejneni-informaci-poskytnutych-podle-zakona-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristup-k-informacim-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-c6d2ff66.html

https://www.bis.cz/svobodny-pristup-k-informacim/zverejneni-informaci-poskytnutych-podle-zakona-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristup-k-informacim-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-71cf3e62.html

 

https://www.bis.cz/svobodny-pristup-k-informacim/zverejneni-informaci-poskytnutych-podle-zakona-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristup-k-informacim-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-cc72715a.html

 

https://www.bis.cz/svobodny-pristup-k-informacim/zverejneni-informaci-poskytnutych-podle-zakona-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristup-k-informacim-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-1f43a1aa.html

 

https://www.bis.cz/svobodny-pristup-k-informacim/zverejneni-informaci-poskytnutych-podle-zakona-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristup-k-informacim-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-1a13e6b4.html

 

https://www.bis.cz/svobodny-pristup-k-informacim/zverejneni-informaci-poskytnutych-podle-zakona-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristup-k-informacim-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a227c8d1.html

 

https://www.bis.cz/svobodny-pristup-k-informacim/zverejneni-informaci-poskytnutych-podle-zakona-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristup-k-informacim-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-doplneni-94384fee.html

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace