Přejít na obsah

Zveřejnění informací poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Publikováno: 8.11.2018

 1. a) K bodu 1.1 žádosti - průřezový a odvětvový rozpočet BIS:

Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů rozlišuje třídění výdajů na dílčí průřezové ukazatele uvedené v příloze zákona o státním rozpočtu (§ 2 odst. 8) a odvětvové třídění (§ 2 odst. 3).

Z pohledu odvětvového jsou veškeré výdaje kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba zatříděny pod paragraf 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek se schváleným rozpočtem pro rok 2018 ve výši 2 007 591 597 Kč, a upraveným rozpočtem k 13. listopadu 2018 ve výši 2 005 405 149 Kč. Návrh rozpočtu na rok 2019 počítá s výdaji ve výši 2 076 974 408 Kč.

Z pohledu zatřídění výdajů na průřezové ukazatele, je v kapitole 305 Bezpečnostní informační služba stanoven jediný průřezový ukazatel – Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem ve výši 426 000 000 Kč pro rok 2018 (schválený i upravený rozpočet) a s návrhem pro rok 2019 ve výši 390 000 000 Kč.

 

 1. b) K bodu 1.2 žádosti – kapitálové výdaje v roce 2018, návrh plánovaných investic
  v roce 2019:

Kapitálové výdaje odpovídají výdajům v průřezovém ukazateli Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem ve výši 426 000 000 Kč pro rok 2018 (schválený i upravený rozpočet) a s návrhem pro rok 2019 ve výši 390 000 000 Kč (viz bod I. a)).

 

 1. c) K bodu 1.5 žádosti - seznam externích pracovníků v oblasti advokacie, exekutorů
  a ochrany majetku:

BIS externě nespolupracuje s žádným subjektem v uvedených oblastech.

 

 1. d) K bodu 1.8 žádosti – aktuální seznam zřizovaných subjektů (ústavy, školy, pobočky apod.)

BIS není zřizovatelem žádného takového subjektu.

 

 1. e) K bodu 2.3 žádosti - aktuální znění vnitřních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů s dosahem na úpravu komunitárním právem včetně metodiky:

Zpracování osobních údajů BIS nespadá do působnosti komunitárního práva, tedy neexistují žádné takové vnitřní předpisy.

 

 1. f) K bodu 2.6 žádosti-Působnost odborů a subjektů non-profit u povinného subjektu:

U BIS působí Základní odborová organizace OS státních orgánů a organizací při Bezpečnostní informační službě, IČ 02418797, sídlem Nárožní 1111/2, Stodůlky (Praha 13), 158 00 Praha. Předmětem činnost (dle klasifikace CZ-NACE) je „činnost odborových svazů“. Žádné jiné „non-profit“ organizace u BIS nepůsobí.

 

 1. g) K bodu 2.7 žádosti - aktuální znění vnitřních předpisů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb:

BIS při poskytování informací postupuje dle uvedeného zákona, tato oblast není dále upravena vnitřními předpisy.

 

 1. h) K bodu 3.1 žádosti - výroční zpráva o činnosti za rok 2017:

Konečná verze zprávy je vydávána vždy v následujícím kalendářním roce až po schválení utajované zprávy o činnosti BIS vládou České republiky a komisí Poslanecké sněmovny pro kontrolu BIS.. K tomu u zprávy za rok 2017 došlo s výrazným zpožděním, výroční zpráva za rok 2017 proto dosud nebyla vydána.

 

 1. i) K bodu 3.4 žádosti - jmenný seznam publikací, vydaných v roce 2017 a v letošním roce včetně názvů připravovaných titulů:

BIS v daném období nevydala, a ani nepřipravuje vydání žádných publikací.

 

 1. j) K bodu 3.5 žádosti - nápad stížností u povinného subjektu za rok 2017 a k 1. 10. 2018:

V daném období BIS neobdržela žádné podání, které by bylo vyhodnoceno jako stížnost na jednání příslušníků nebo zaměstnanců BIS.

 

 1. k) K bodu 3.6 žádosti - nápad trestních oznámení u povinného subjektu na jeho zaměstnance za rok 2017 a k 1. 10. 2018:

Ve stanoveném období neřešil policejní orgán BIS žádná trestní oznámení na zaměstnance BIS (a ani k tomu není příslušný – viz § 12 odst. 2 písm. f/ trestního řádu).

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace