Přejít na obsah

Zveřejnění informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Publikováno: 18.7.2012

Neexistuje žádná mezinárodní smlouva, jejímž předmětem by bylo přímo poskytování informací vyplývajících z činnosti BIS jiným subjektům, než jaké jsou stanoveny právním řádem České republiky. Stejně tak neexistuje mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána, která by BIS zavazovala ve smyslu ustanovení § 5 odst. 4 zákona č. 153/1994 Sb. k plnění dalších úkolů.

Doplnění informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákonný podklad pro spolupráci mezi zpravodajskými službami České republiky a zpravodajskými službami cizí moci, včetně výměny informaci, je dán § 10 zákona č. 153/1994 Sb. o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Spolupráce je podmíněna souhlasem vlády, který je vydáván ke spolupráci s každou jednotlivou zpravodajskou službou. Konkrétní informace o spolupráci se zpravodajskými službami cizí moci podléhají utajení (bod 16. přílohy 18 nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací).

Podkladem pro spolupráci se zpravodajskými službami cizí moci tedy nejsou mezinárodní smlouvy. Naopak je pravidlem, že mezinárodní smlouvy o výměně informací mezi státy se na spolupráci zpravodajských služeb nevztahují (byť s jejich existencí počítají). Explicitně je tato zásada vyjádřena z novějších smluv např. ve Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací – sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 40/2012 Sb.m.s., čl. 2 odst. 3: Tato Smlouva se neaplikuje na výměnu utajovaných informací mezi zpravodajskými službami států smluvních stran.

Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Náležitosti výroční zprávy jsou uvedeny v ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) až f) zákona č. 106/1999 Sb. Pokud jde o přijaté žádosti, zákon předpokládá ve výroční zprávě uveřejnění právě jen statistického počtu přijatých žádostí, nikoliv jejich plného znění či odpovědí na ně. Zveřejnění poskytnutých informací (nikoliv však došlých žádostí) zákon č. 106/1999 Sb. ukládá v ustanovení § 5 odst. 3 bez návaznosti na znění výroční zprávy.

Pokud jde o odpovědi na žádosti přijaté podle zákona 106/1999 Sb., BIS eviduje za poslední roky pouze jeden případ, kdy byly na základě podané žádosti poskytnuty informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto informace byly tazateli poskytnuty v průběhu minulého týdne a tazatel již požádal o další doplňující informace. Po poskytnutí těchto informací bude dotaz komplexně zveřejněn v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. na internetových stránkách BIS, na které Vás tímto odkazujeme.

Vztah mezi nízkým počtem případů poskytnutí informace a poměrně vysokým počtem žádostí uváděným ve výročních zprávách (za rok 2011 jde o 69 případů) je dán tím, že ve výroční zprávě jsou uvedeny všechny žádosti o informace, se kterými se na BIS obracejí občané, pracovníci sdělovacích prostředků a další subjekty. Tyto žádosti, respektive informace poskytované na jejich základě, směřují ke stejnému účelu jako zákon č. 106/1999 Sb., jsou proto zahrnuty do příslušné statistiky, byť z větší části nemají formální náležitosti stanovené zákonem č. 106/1999 Sb. a jsou vyřizovány mimo rámec tohoto zákona.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace