Přejít na obsah

Zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2016

Publikováno: 31.3.2017

Povinný subjekt - Bezpečnostní informační služba

§ 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“), ukládá povinnému subjektu zveřejnit vždy za uplynulý rok zprávu obsahující následující údaje:

a) počet podaných žádostí o informace: V roce 2016 vyřizovala BIS celkem 16 podaných žádostí podle zákona. Deset žádostí bylo v plném rozsahu nebo částečně odmítnuto, čtyřem žádostem bylo vyhověno a dvě žádosti byly odloženy. Konkrétně byly žádosti vyřízeny následujícím způsobem:

  • sedm žádostí bylo rozhodnutím odmítnuto
  • tři žádosti byly částečně odmítnuty a ve zbytku byla požadovaná informace poskytnuta
  • na základě čtyř žádostí byly požadované informace poskytnuty v plném rozsahu
  • jedna žádost byla odložena podle § 14 odst. 5 písm. a) zákona (žadatel nereagoval na výzvu k doplnění náležitostí potřebných k vyřízení žádosti)
  • jedna žádost byla odložena podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona (požadované informace se nevztahovaly k působnosti BIS)

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Žádné z vydaných rozhodnutí nebylo napadeno odvoláním.

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: BIS neeviduje žádný rozsudek soudu tohoto druhu ani jiné údaje o soudních řízeních o právech a povinnostech podle zákona.

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: Výhradní licence poskytnuta nebyla.

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: Stížnost podle § 16a zákona nebyla podána.

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: V roce 2016 BIS evidovala a vyřídila téměř 500 žádostí a dotazů, které zasílají občané, zástupci sdělovacích prostředků a další subjekty, a to nejčastěji elektronickou cestou na e-mailovou adresu info@bis.cz. Tyto dotazy nemají charakter žádosti o informace ve smyslu zákona a jsou tedy vyřizovány mimo jeho rámec.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace