Přejít na obsah

Zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2015

Publikováno: 24.3.2016

Povinný subjekt - Bezpečnostní informační služba

§ 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“), ukládá povinnému subjektu zveřejnit vždy za uplynulý rok zprávu obsahující následující údaje:

a) počet podaných žádostí o informace: V roce 2015 vyřizovala BIS celkem osm podaných žádostí o informace podle uvedeného zákona. Pět žádostí bylo rozhodnutím odmítnuto, na základě dvou žádostí byly požadované informace poskytnuty v plném rozsahu, na základě jedné žádosti byly informace poskytnuty v částečném rozsahu a ve zbytku byla žádost odložena podle § 14 odst. 4 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. (požadované informace se nevztahovaly k působnosti BIS).

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Proti třem rozhodnutím o odmítnutí žádosti byla podána odvolání, všechna odvolání byla zamítnuta.

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: BIS neeviduje žádný rozsudek soudu tohoto druhu ani jiné údaje o soudních řízeních o právech a povinnostech podle uvedeného zákona.

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: Výhradní licence poskytnuta nebyla.

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: Stížnost podle § 16a nebyla podána.

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: V roce 2015 BIS evidovala a vyřídila přes 500 žádostí a dotazů, které zasílají občané, zástupci sdělovacích prostředků a další subjekty, a to nejčastěji elektronickou cestou na e-mailovou adresu iinfo@bis.cz. Tyto dotazy nemají charakter žádosti o informace ve smyslu zákona a jsou tedy vyřizovány mimo jeho rámec.

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace