Přejít na obsah

Zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2014

Publikováno: 23.2.2015

§ 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“), ukládá povinnému subjektu zveřejnit vždy za uplynulý rok zprávu obsahující následující údaje:

a) počet podaných žádostí o informace: V roce 2014 vyřizovala BIS celkem tři podané žádosti o informace podle uvedeného zákona. Jedna byla rozhodnutím odmítnuta, další žádost byla odmítnuta částečně. Ve třetím případě žadatel nereagoval na výzvu k doplnění náležitostí potřebných k vyřízení žádosti a žádost byla proto odložena.

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti bylo podáno odvolání, které bylo zamítnuto.

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: BIS neeviduje žádný rozsudek soudu tohoto druhu ani jiné údaje o soudních řízeních o právech a povinnostech podle uvedeného zákona.

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: Výhradní licence poskytnuta nebyla.

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: Stížnost podle § 16a nebyla podána.

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: V roce 2014 BIS evidovala a vyřídila téměř 300 žádostí a dotazů, které zasílají občané, zástupci sdělovacích prostředků a další subjekty, a to nejčastěji elektronickou cestou na e-mailovou adresu Info@bis.cz. Tyto dotazy nemají charakter žádosti o informace ve smyslu zákona a jsou tedy vyřizovány mimo jeho rámec.

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace