Přejít na obsah

Zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2013

Publikováno: 28.2.2014

§ 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“), ukládá povinnému subjektu zveřejnit vždy za uplynulý rok zprávu obsahující následující údaje:

a) počet podaných žádostí o informace: V roce 2013 vyřizovala BIS celkem devět podaných žádostí o informace podle uvedeného zákona. Čtyři z nich byly rozhodnutím ředitele BIS odmítnuty, dvě žádosti byly odmítnuty částečně.
Ve dvou případech byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu, v jednom případě žadatel po výzvě k doplnění náležitostí potřebných k vyřízení žádosti sdělil, že poskytnutí informací již nepožaduje.

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Proti žádnému rozhodnutí nebylo podáno odvolání. V souvislosti s jedním rozhodnutím tazatel učinil podání, které bylo vyhodnoceno jako podnět k opravě zjevné nesprávnosti ve výroku rozhodnutí. 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: BIS neeviduje žádný rozsudek soudu tohoto druhu ani jiné údaje o soudních řízeních o právech a povinnostech podle tohoto zákona.

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: Výhradní licence poskytnuta nebyla.

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: Stížnost podle § 16a nebyla podána.

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: BIS průběžně vyřizuje také desítky žádostí a dotazů, které zasílají občané, sdělovací prostředky a další subjekty, nejčastěji elektronickou cestou na e-mailovou adresu info@bis.cz. Tyto dotazy nemají charakter žádosti o informace ve smyslu zákona a jsou tedy kontinuálně vyřizovány mimo jeho rámec.

 

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace