Přejít na obsah

Zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2007

Publikováno: 21.3.2008

§ 18 uvedeného zákona ukládá v odstavci 1 povinnému subjektu zveřejnit vždy za uplynulý rok zprávu obsahující následující údaje:

 

a. počet podaných žádostí o informace – 118

b. počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 1

c. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení. – 0

d. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence – 0

e. počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení * – 1

f. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – -

 

* Důvod podání stížnosti a stručný popis způsobu vyřízení: Žadatelé reagovali na odpověď BIS ke své žádosti o sdělení určitých informací, a to podáním, označeným jako odvolání proti rozhodnutí BIS. Podle § 37 odst. 1 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, bylo toto podání v souladu se svým obsahem vyhodnoceno jako stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. Zároveň bylo rozhodnuto o odmítnutí žádosti vzhledem k ustanovení § 11 odst. 4 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., které stanoví, že povinné subjekty neposkytnou informaci o činnosti zpravodajských služeb.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace