Přejít na obsah

Výroční zpráva Archivu Bezpečnostní informační služby za rok 2023

Publikováno: 29.2.2024

Výroční zpráva Archivu Bezpečnostní informační služby za rok 2023

 

Sídlo archivu: Nárožní 1111/2, 155 00 Praha 5, adresa pro doručování zásilek:
P. O. Box 1, pracoviště č. 12, 150 07 Praha 57, tel.: 257 142 056, e-mail: archiv@bis.cz

Zřizovatel archivu: Bezpečnostní informační služba (dále jen „BIS“)

Akreditace podle zákona: dne 1. 1. 2005 podle § 80 odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb. (dále jen „zákona“)

 

  • Personální podmínky archivu

Archiv BIS neuvádí (§ 62 odst. 3 zákona).

 

  • Celkové množství uložených archiválií
  1. Počet fondů a počet sbírek, počet běžných metrů celkem, počet evidenčních jednotek, počet inventárních jednotek: V Archivu BIS jsou uloženy 2 uzavřené archivní fondy (Úřad Federálního ministerstva vnitra pro ochranu ústavy a demokracie, Federální informační služba Federálního ministerstva vnitra) a 3 neuzavřené archivní fondy (Federální bezpečnostní informační služba, Bezpečnostní informační služba, Svazky zpravodajských dokumentů). U uvedených fondů nebyl zrušen stupeň utajení, z tohoto důvodu se další údaje neuvádí (§ 62 odst. 3 zákona).
  2. Stupeň zpracovanosti archivních souborů v %: Nebyl zrušen stupeň utajení archivních souborů, údaje proto neuvádíme (§ 62 odst. 3 zákona).
  3. Počet archivních pomůcek: Nebyl zrušen stupeň utajení archivních souborů, údaje proto neuvádíme (§ 62 odst. 3 zákona).

 

  • Výběr, zpracování a využívání archiválií

Výběr archiválií:

Počet provedených skartačních řízení (u BIS a jejích právních předchůdců): 53

Přírůstek archiválií (v bm) podle skartačních protokolů:  13,74

Přírůstek archiválií (v bm) podle evidenčních jednotek: 13,56(kartony),
2,94 (registraturní pomůcky)

Počet evidenčních jednotek převzatých archiválií: 113 kartonů, 234 registraturních pomůcek

Množství dokumentů (v bm), které bylo povoleno zničit: 105,97

Výběr archiválií mimo skartační řízení: 1

Počet správních řízení (§ 12 odst. 3 zákona): 0

Sumarizace vnějších změn: přírůstek archiválií 16,5bm, úbytek archiválií 0 bm

Sumarizace vnitřních změn: přírůstek archiválií 0 bm, úbytek archiválií 0 bm

Zpracování archiválií:

U archivních souborů uvedených v bodu II. odst. 1 nebyl zrušen stupeň utajení, a proto se údaje o zpracování archiválií neuvádí (§ 62 odst. 3 zákona).

Využívání archiválií:

Počet badatelů, badatelských návštěv, zápůjček, rešerší:  2 badatelé,  2 návštěvy, 
2 zápůjčky.

Počet správních řízení podle § 38 odst. 2 zákona: 0

Soupisy archiválií organizované odborem archivní správy MV: 0

Soupisy organizované jinými organizacemi: 0

Počet rešerší pro soukromé osoby: 0

Počet rešerší pro instituce a úřady: 0

 

  • Stav archiválií

Fyzický stav spravovaných archivních souborů je velmi dobrý. Podmínky pro akreditaci byly splněny dne 1. 12. 2006. Ke změně podmínek, za nichž byla akreditace udělena, nedošlo. Bezpečnostní kopie archiválií nebyly v roce 2023 zhotoveny. Archiv BIS neobsahuje archivní kulturní památky ani národní kulturní památky.

 

  • Konzervace a restaurování archiválií

Archiv BIS neprovozuje konzervátorskou dílnu, archiválie dosud nevyžadovaly konzervátorské a restaurátorské zásahy.

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace