Přejít na obsah

Výroční zpráva Archivu Bezpečnostní informační služby za rok 2016

Publikováno: 27.2.2017

Úvodní informace

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), stanoví v § 62 odst. 1, že bezpečnostní archiv Bezpečnostní informační služby je povinen vypracovat výroční zprávu o své činnosti, předat ji Ministerstvu vnitra a zveřejnit ji v informačních systémech s možností dálkového přístupu.

Zveřejněním výroční zprávy za rok 2016 na internetových stránkách Bezpečnostní informační služby plní Archiv Bezpečnostní informační služby zákonnou povinnost zveřejnění těchto informací. Výroční zpráva obsahuje povinné údaje a dle zákona neuvádí údaje o personálních podmínkách archivu a údaje o archivních souborech, u kterých nebyl zrušen stupeň utajení.

Sídlo archivu: Nárožní 1111/2, 155 00 Praha 5, adresa pro doručování zásilek: P. O. Box 1, pracoviště č. 12, 150 07 Praha 57, tel.: 257 142 056, e-mail: archiv@bis.cz.

Zřizovatel archivu: Bezpečnostní informační služba (dále jen „BIS“).

Akreditace podle zákona: dne 1. 1. 2005 podle § 80 odst. 3 zákona.

I. Personální podmínky archivu

Archiv BIS neuvádí (§ 62 odst. 3 zákona).

II. Celkové množství uložených archiválií

1. Počet fondů a počet sbírek, počet běžných metrů celkem, počet evidenčních jednotek, počet inventárních jednotek: V Archivu BIS jsou uloženy 2 uzavřené archivní fondy (Úřad Federálního ministerstva vnitra pro ochranu ústavy a demokracie, Federální informační služba Federálního ministerstva vnitra) a 2 neuzavřené archivní fondy (Federální bezpečnostní informační služba, Bezpečnostní informační služba), u uvedených fondů nebyl zrušen stupeň utajení. Z tohoto důvodu se další údaje neuvádí (§ 62 odst. 3 zákona).

2. Stupeň zpracovanosti archivních souborů v %: Nebyl zrušen stupeň utajení archivních souborů, údaje proto neuvádíme (§ 62 odst. 3 zákona).

3. Počet archivních pomůcek: Nebyl zrušen stupeň utajení archivních souborů, údaje proto neuvádíme (§ 62 odst. 3 zákona).

III. Výběr, zpracování a využívání archiválií

1. Výběr archiválií

Počet provedených skartačních řízení (u BIS a jejích právních předchůdců): 50

Přírůstek archiválií (v bm) podle skartačních protokolů: 11,983 bm

Přírůstek archiválií (v bm) podle evidenčních jednotek: 11,52 bm (kartony), 164 knih

Počet evidenčních jednotek převzatých archiválií: 96 kartonů, 164 registraturních pomůcek

Množství bm dokumentů, které bylo povoleno zničit: 112,025 bm

Výběr archiválií mimo skartační řízení: 0

Počet správních řízení (§ 12 odst. 3 zákona): 0

2. Zpracování archiválií

U archivních souborů dle II. odst. 1 nebyl zrušen stupeň utajení, a proto se údaje o zpracování archiválií neuvádí (§ 62 odst. 3 zákona).

Sumarizace vnějších změn: přírůstek archiválií: 11,983 bm, úbytek archiválií 0 bm

Sumarizace vnitřních změn: přírůstek archiválií: 0 bm, úbytek archiválií 0 bm

3. Využívání archiválií:

Počet badatelů, badatelských návštěv, zápůjček, rešerší: 12 badatelů, 24 návštěv, 47 zápůjček, 36 rešerší (pouze pro interní potřeby BIS).

Počet správních řízení podle § 38 odst. 2 zákona: 0

Soupisy archiválií organizované odborem archivní správy MV: 0

Soupisy organizované jinými organizacemi: 0

Počet rešerší pro soukromé osoby: 0

Počet rešerší pro instituce a úřady: 0

IV. Stav archiválií

Fyzický stav spravovaných archivních souborů je velmi dobrý. Podmínky pro akreditaci byly splněny dne 1. 12. 2006. Ke změně podmínek, za nichž byla akreditace udělena, nedošlo. Bezpečnostní kopie archiválií nebyly v roce 2016 zhotoveny. Archiv BIS neobsahuje archivní kulturní památky a národní kulturní památky.

V. Konzervace a restaurování archiválií

Archiv BIS neprovozuje konzervátorskou dílnu, archiválie dosud nevyžadovaly konzervátorské a restaurátorské zásahy.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace