Přejít na obsah

Výroční zpráva Archivu Bezpečnostní informační služby za rok 2006

Publikováno: 26.2.2007

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), stanoví v § 62 odst. 1, že bezpečnostní archiv Bezpečnostní informační služby je povinen vypracovat výroční zprávu o své činnosti, předat ji Ministerstvu vnitra a zveřejnit ji v informačních systémech s možností dálkového přístupu. Zveřejněním výroční zprávy za rok 2006 na internetových stránkách Bezpečnostní informační služby plní Archiv Bezpečnostní informační služby zákonnou povinnost zveřejnění těchto informací. Výroční zpráva obsahuje povinné údaje a dle zákona neuvádí údaje o personálních podmínkách archivu a údaje o archivních souborech, u kterých nebyl zrušen stupeň utajení.

Sídlo archivu
Nárožní 1111/2, 155 00 Praha 5, adresa pro doručování zásilek: P. O. Box 1, pracoviště č. 12, 150 07 Praha 57, tel.: 257 142 056, e-mail: archiv@bis.cz.

Zřizovatel archivu
Bezpečnostní informační služba (dále jen „BIS“).

Akreditace podle zákona
dne 1.1.2005 podle § 80 odst. 3 zákona.

I. Personální podmínky archivu

Archiv BIS neuvádí (§ 62 odst. 4 zákona).

II. Celkové množství uložených archiválií

1. Počet fondů a počet sbírek, počet běžných metrů celkem, počet evidenčních jednotek, počet inventárních jednotek: V Archivu BIS jsou uloženy 4 neuzavřené archivní fondy (Úřad Federálního ministerstva vnitra pro ochranu ústavy a demokracie, Federální informační služba Federálního ministerstva vnitra, Federální bezpečnostní informační služba, BIS), u kterých nebyl zrušen stupeň utajení. Z tohoto důvodu se další údaje neuvádí (§ 62 odst. 4 zákona).

2. Stupeň zpracovanosti archivních souborů v %: Nebyl zrušen stupeň utajení archivních souborů, údaje proto neuvádíme (§ 62 odst. 4 zákona).

3. Počet archivních pomůcek: Nebyl zrušen stupeň utajení archivních souborů, údaje proto neuvádíme (§ 62 odst. 4 zákona).

III. Výběr, zpracování a využívání archiválií

1.Výběr archiválií

Počet protokolů o provedeném skartačním řízení (u BIS a jejích právních předchůdců): 70.

Přírůstek archiválií: 30,2 bm.

Počet evidenčních jednotek převzatých archiválií: 148 kartonů a 437 kusů knih jednacích (podacích) protokolů.

Množství bm dokumentů, které bylo povoleno zničit: cca 130 bm.

Výběr archiválií mimo skartační řízení: 0.

Počet správních řízení (§ 12 odst. 4 zákona): 0.

2.Zpracování archiválií

U archivních souborů dle II. odst. 1 nebyl zrušen stupeň utajení, a proto se údaje o zpracování archiválií neuvádí (§ 62 odst. 4 zákona).

Sumarizace vnějších změn: přírůstek archiválií 30,2 bm, úbytek archiválií 0 bm.

Sumarizace vnitřních změn: přírůstek archiválií 0 bm, úbytek archiválií 0,2 bm.

3.Využívání archiválií

Počet badatelů, badatelských návštěv, zápůjček: 23 badatelů, 27 návštěv, 148 zápůjček (pouze pro interní potřeby BIS).

Počet správních řízení podle § 38 odst. 2 zákona: 0.

Soupisy archiválií organizované odborem archivní správy MV: 0.

Soupisy organizované jinými organizacemi: 0.

Počet rešerší pro soukromé osoby: 2.

Počet rešerší pro instituce a úřady: 14 (převážně pro interní potřeby BIS).

IV. Stav archiválií

Fyzický stav spravovaných archivních souborů je velmi dobrý. Podmínky pro akreditaci stanovené v § 61 zákona byly podle § 81 zákona splněny dne 1.12.2006. Bezpečnostní kopie archiválií nebyly v roce 2006 zhotoveny. Archiv BIS neobsahuje archivní kulturní památky a národní kulturní památky.

V. Konzervace a restaurování archiválií

Archiv BIS neprovozuje konzervátorskou dílnu, archiválie dosud nevyžadovaly konzervátorské a restaurátorské zásahy.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace