Přejít na obsah

Výroční zpráva Archivu Bezpečnostní informační služby za rok 2005

Publikováno: 12.8.2006

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“), stanoví v § 62 odst. 1, že vyjmenované archivy jsou povinny vypracovat výroční zprávy o své činnosti, předat je Ministerstvu vnitra a zveřejnit je v informačních systémech s možností dálkového přístupu. Zveřejněním výroční zprávy za rok 2005 na internetových stránkách Bezpečnostní informační služby plní archiv Bezpečnostní informační služby tuto zákonnou povinnost. Zpráva neobsahuje nepovinné údaje a údaje, které bezpečnostní archiv dle zákona č. 499/2004 Sb. ve výroční zprávě neuvádí (personální podmínky archivu a údaje o archivních souborech, u kterých nebyl zrušen stupeň utajení).

Sídlo archivu

Nárožní 1111/2, 155 00 Praha 5, adresa pro doručování zásilek: P. O. Box 1, pracoviště č. 12, 150 07 Praha 57, tel.: 257 142 056, e-mail: archiv@bis.cz.

Zřizovatel archivu

Bezpečnostní informační služba (dále jen „BIS“).

Akreditace

Udělena ze zákona dne 01.01.2005 (§ 80 odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb.).

I. Personální podmínky archivu

Archiv BIS neuvádí (§ 62 odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb.).

II. Celkové množství uložených archiválií

1. Počet fondů a počet sbírek, počet běžných metrů celkem, počet evidenčních jednotek, počet inventárních jednotek: V Archivu BIS jsou uloženy 4 neuzavřené a nezpracované archivní fondy (Úřad Federálního ministerstva vnitra pro ochranu ústavy a demokracie, Federální informační služba Federálního ministerstva vnitra, Federální bezpečnostní informační služba, Bezpečnostní informační služba). Dosud u nich nebyl zrušen stupeň utajení, další údaje proto neuvádíme (§ 62 odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb.)

2. Stupeň zpracovanosti archivních souborů v %: Nebyl zrušen stupeň utajení archivních souborů, údaje proto neuvádíme (§ 62 odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb.).

3. Počet archivních pomůcek: Nebyl zrušen stupeň utajení archivních souborů, údaje proto neuvádíme (§ 62 odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb.).

III. Výběr, zpracování a využívání archiválií

1.Výběr archiválií

Počet protokolů o provedeném skartačním řízení (u BIS a jejích právních předchůdců): 62.

Přírůstek archiválií: 11 bm.

Počet evidenčních jednotek převzatých archiválií: 90 kartonů.

Množství bm dokumentů, které bylo povoleno zničit: 1100 bm (odhad).

Výběr archiválií mimo skartační řízení: 0.

Počet správních řízení (§ 12 odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb.): 0.

2.Zpracování archiválií

Jaké a kolik archiválií bylo zpracováno: nebyl zrušen stupeň utajení archivních souborů, údaje proto neuvádíme (§ 62 odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb.).

Sumarizace vnějších změn: přírůstek archiválií 11 bm, úbytek archiválií 0 bm.

Sumarizace vnitřních změn: přírůstek archiválií 0 bm, úbytek archiválií 0 bm.

3.Využívání archiválií

Počet badatelů, badatelských návštěv, zápůjček: 16 badatelů, 26 návštěv, 104 zápůjček (pouze pro interní potřeby BIS).

Počet správních řízení podle § 38 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb.: 0.

Soupisy archiválií organizované odborem archivní správy MV: 0.

Soupisy organizované jinými organizacemi: 0.

Počet rešerší pro soukromé osoby: 0.

Počet rešerší pro instituce a úřady: 15 (převážně pro interní potřeby BIS).

IV. Stav archiválií

Fyzický stav spravovaných archivních souborů je velmi dobrý. Ke změně podmínek akreditace v roce 2005 nedošlo, akreditace udělena ze zákona 01.01.2005. Bezpečnostní kopie archiválií nebyly zatím vyhotovovány. Prověrky fyzického stavu archivních kulturních památek a národních kulturních památek nebyly prováděny, neboť jimi archiv nedisponuje.

V. Konzervace a restaurování archiválií

Archiv BIS nemá konzervátorskou dílnu, archiválie konzervátorské a restaurátorské zásahy v současné době nevyžadují.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace