Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Vojenský materiál a proliferace

Působnost BIS při zabezpečování informací týkajících se obchodu s vojenským materiálem a proliferace

  • § 5 odst. 1 písm. d) zákona 153/1994 Sb., o zpravodajských službách ČR – BIS zabezpečuje informace o činnostech, jejichž důsledky mohou ohrozit bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy ČR
  • § 5 odst. 4 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách ČR – BIS plní další úkoly, pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána

 

 

Vojenským materiálem jsou především výrobky, jejich součásti nebo náhradní díly, zkonstruované nebo přizpůsobené pro použití v ozbrojených silách nebo bezpečnostních sborech nebo hromadně v těchto složkách užívané k zabezpečení úkolů obrany a bezpečnosti státu. Může jít také o stroje, zařízení, investiční celky, technologie, programové vybavení, technickou dokumentaci nebo návody pro vojenské použití, zejména pro vývoj, výrobu, kontrolu a zkoušení dalších výrobků, jejich součástí a náhradních dílů. Vojenským materiálem jsou i služby poskytované v souvislosti s vojenským materiálem, zejména provádění oprav, úprav, poskytování informací, vysílání a přijímání odborníků za účelem výzkumu, vývoje, konstrukce, výroby, úprav, oprav, údržby, použití a ovládání vojenského materiálu.

 

Proliferací se rozumí šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů (ZHN) a mezinárodně kontrolovaných položek. Pojem „proliferace“, správněji „non-proliferation“, ze zpravodajského hlediska představuje sledování aktivit orientovaných na získání strategických materiálů, zařízení, jednotlivých komponentů, technologií a know-how, použitelných k vývoji a výrobě ZHN (jaderných, chemických a biologických), včetně jejich nosičů, a obrana proti těmto aktivitám.

 

Další oblastí zájmu jsou tzv. položky dvojího užití, tj. zboží a technologie, které jsou vyráběny primárně pro civilní použití, ale mohou být, vzhledem ke svému charakteru a vlastnostem, zneužity zejména k výrobě ZHN a jejich nosičů pro případné vojenské účely. Účelem kontroly vývozu zboží a technologií dvojího užití je zajistit, aby se toto zboží a tyto technologie nedostaly do států, které by je mohly využít v programech šíření ZHN, nebo organizacím, které by je mohly použít pro teroristické nebo vojenské účely.

Nelegální obchod s uvedenými komoditami může ve svém důsledku vážně poškodit politické i hospodářské zájmy ČR, zvláště při jejich případném vývozu do embargovaných zemí nebo zneužití při teroristickém útoku.

 

BIS v oblasti zabezpečování informací týkajících se obchodu s vojenským materiálem a proliferace na národní úrovni spolupracuje především s Licenční správou Ministerstva průmyslu a obchodu (LS MPO), Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB), Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem financí (Generální ředitelství cel – GŘC, Finanční analytický útvar – FAÚ) a Ministerstvem vnitra. Cílem je zamezit dodávkám již ve fázi poptávky a přípravy obchodů. V zahraničním obchodu s vojenským materiálem je snahou minimalizovat rizika spojená s vývozy do zemí, které neposkytují dostatečné záruky, že nezneužijí zejména zbraně s tzv. smrtícími účinky k nadměrnému hromadění, represím či reexportům do dalších rizikových zemí.

 

BIS informuje oprávněné adresáty i o dalších možných problémech zprostředkování, tranzitu nebo překládky kontrolovaných položek a zabývá se i výbušninami určenými pro civilní/průmyslové využití mj. v souvislosti s domácí výrobou nástražných výbušných systémů.

  

zpět
Top