Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Terorismus

Působnost BIS při zabezpečení informací týkajících se terorismu

  • § 5 odst. 1 písm. e) zákona 153/1994 Sb., o zpravodajských službách ČR – BIS zabezpečuje informace týkající se organizovaného zločinu a terorismu 
  • § 5 odst. 4 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách ČR – BIS plní další úkoly, pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána 
  • usnesení vlády č. 1060/2006 – vláda závazně určila BIS jako ústřední zpravodajskou službu odpovědnou za zpracování veškerých analytických a operativních informací týkajících se bezpečnosti ČR, především pak v souvislosti s bojem proti terorismu 
  • Strategie boje proti terorismu 

Terorismus je násilná forma prosazování politických zájmů stoupenců určité radikální ideologie (politické, náboženské, nacionalistické, separatistické, ekologické a jiné), cílem násilností je zpravidla civilní obyvatelstvo.

 

Vzhledem k tomu, že v současnosti je terorismus především mezinárodním jevem, před kterým není v bezpečí žádná země, je základem činnosti BIS v této oblasti zejména mezinárodní spolupráce. Vlastní postup v této problematice se řídí především pragmatickým hlediskem na možné ohrožení zájmů ČR nebo na možnost útoku proti objektům, občanům a zájmům jiného státu, který by byl realizován na území ČR. V zájmu BIS jsou rovněž aktivity zaměřené na nábor či získávání finanční či jiné logistické podpory terorismu a aktivity zaměřené na šíření radikálních interpretací ideologií či náboženství podporujících teroristické aktivity. Aktuálně je hlavním myšlenkovým zdrojem mezinárodního terorismu džihádismus, nejradikálnější odnož islamistických ideologií.

 

Vzájemná výměna zpravodajských informací v rámci mezinárodní spolupráce již zabránila mnoha snahám o provedení teroristických útoků či jiným aktivitám spojených s terorismem, např. propagaci, náboru či budování logistických podpůrných základen. Takové aktivity, které předcházejí teroristickým útokům, se mohou vyskytnout také na území ČR. V případě propagace a náboru je společným jmenovatelem proces radikalizace. Jde o jev, kterému je věnována velká pozornost, protože je hnacím motorem terorismu a z hlediska působnosti zpravodajských služeb je nejdůležitějším okamžikem pro získání kritických informací pro prevenci terorismu. V oblasti logistické podpory teroristických sítí je stěžejní financování terorismu. V posledních letech došlo k vyvinutí promyšlenějších způsobů převodů peněz od dárců k příjemcům. Džihádistická propaganda je fenomén, na který je teroristy kladen stále větší důraz, neboť stojí na počátku vývojových procesů vedoucích k teroristickým útokům. Vzhledem k tomu, že stále častěji využívá moderních technologií, nelze její vliv trvale omezit nebo dokonce přerušit.

 

Aktéři terorismu hledají stále nové formy, metody a cíle útoků, neboť musí překonat stále účinnější prvky nebo systémy zabezpečení. Aktuální vývoj v terorismu tedy směřuje k útokům na civilní obyvatelstvo na veřejných místech (tzv. měkké cíle) za použití pokud možno co nejjednodušších nástražných improvizovaných zařízení, konstruovaných podle snadno dostupných návodů na internetu, za co nejnižších nákladů. V budoucnu se na těchto typech vysoce nebezpečných útoků budou stále více podílet osamělí zradikalizovaní fanatici (fenomén tzv. osamělých vlků) bez přímých vazeb na jakoukoli teroristickou organizaci či jinou strukturu.

 

zpět
Top