Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2005

§ 18 uvedeného zákona ukládá v odstavci 1 povinnému subjektu zveřejnit vždy za uplynulý rok zprávu obsahující následující údaje:

 

a. počet podaných žádostí o informace – 61

b. počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0

c. opis podstatných částí každého rozsudku soudu – 0

d. výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů – žádné takové řízení neproběhlo

e. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – 49 šetření ve věcech stížností a oznámení

 

Doplňující komentář k bodu e) :

Jde o šetření, prováděná dle dosud platné vyhlášky č. 150/1958 Úl. o vyřizování stížností, oznámení a podnětu pracujících1. Z toho vyplývá, že jde o různé podněty a podání jak příslušníků BIS, tak i osob a institucí stojících mimo BIS. Z celkového počtu 49 podání připadá 46 (93, 9 %) na oznámení a 3 (6,1 %) na stížnosti. V jednom případě nebyla Bezpečnostní informační služba orgánem příslušným k prošetření stížnosti a stížnost postoupila příslušnému orgánu. Ve dvou zbývajících případech byly stížnosti vyhodnoceny jako neoprávněné.

 

1Vyhláška pozbyla účinnosti posledním dnem roku 2005.

 

zpět
Top