Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2012

§ 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“), ukládá povinnému subjektu zveřejnit vždy za uplynulý rok zprávu obsahující následující údaje:

 

a) počet podaných žádostí o informace: V roce 2012 vyřizovala BIS celkem devět podaných žádostí o informace podle uvedeného zákona. Čtyři z nich byly rozhodnutím ředitele BIS odmítnuty, jedna žádost byla odmítnuta částečně.

 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti bylo podáno odvolání, které bylo zamítnuto.

 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: BIS neeviduje žádný rozsudek soudu tohoto druhu ani jiné údaje o soudních řízeních o právech a povinnostech podle tohoto zákona.

 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: Výhradní licence poskytnuta nebyla.

 

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: Stížnost podle § 16a nebyla podána.

 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: BIS eviduje za rok 2012 taktéž více než 300 žádostí a dotazů, které na e-mailovou adresu Info@bis.cz zasílají občané, sdělovací prostředky a další subjekty. Tyto dotazy nemají charakter žádosti o informace ve smyslu zákona a jsou tedy kontinuálně vyřizovány mimo jeho rámec.

 

zpět
Top