Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Zveřejnění informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 10. května jste požádal Bezpečnostní informační službu (dále jen „BIS“) dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí účetních výkazů podle bodu 8.2 přílohy č. 1 vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. Konkrétně jste požádal o rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přílohu, a případně další výkazy, pokud je BIS vyhotovuje, a to za roky 2011 a 2012.

 

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

zpět
Top