Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Kybernetická bezpečnost

Působnost BIS při zabezpečování informací o kybernetické bezpečnosti

  • § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách ČR – BIS zabezpečuje informace o činnostech, jejichž důsledky mohou ohrozit bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy České republiky
  • § 5 odst. 4 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách ČR – BIS plní další úkoly, pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána

BIS se v rámci své působnosti zabývá jevy a aktivitami, které by mohly mít dopad na bezpečnostní zájmy ČR nebo představovat reálné či potenciální hrozby pro komunikační infrastrukturu a její uživatele a věnuje se tématům z oblasti kybernetické bezpečnosti.

 

Oblast kybernetické bezpečnosti se v minulých letech dostala do popředí zájmu zpravodajských služeb, a to zejména v důsledku celosvětového rozvoje informačních a komunikačních technologií. Tento rozvoj s sebou totiž nese kromě nezpochybnitelných výhod také nová rizika a hrozby. Především těmi se pak různé bezpečnostní instituce, včetně zpravodajských služeb, zabývají.

 

Kyberprostor není omezen přirozenými hranicemi států ani kontinentů, a proto je pro účinný postup bezpečnostních institucí proti cílenému napadání nebo poškozování informačních a komunikačních systémů – vedle sledování aktuálních směrů jejich vývoje – nezbytná široká mezinárodní spolupráce s bezpečnostními institucemi a se subjekty zabývajícími se vývojem nových technologií.

 

BIS se zabývá např. šetřením nejrůznějších druhů elektronických útoků s dopadem na chráněné zájmy ČR, a dále shromažďováním a analýzou informací o reálných či potenciálních hrozbách a rizicích souvisejících s provozováním strategických informačních a komunikačních systémů, jejichž zničení či narušení by mohlo mít vážný dopad na bezpečnost či ekonomické zájmy ČR. Jedná se zejména o systémy úřadů a institucí veřejné správy či dalších právnických osob, včetně soukromoprávní sféry, u kterých se předpokládá zvýšená ochrana v souvislosti s jejich významem či ve vazbě na jejich potenciální zařazení mezi subjekty kritické infrastruktury ČR.

 

V souvislosti se zajišťováním kybernetické bezpečnosti BIS průběžně prověřuje také různá internetová fóra, jejichž prostřednictvím dochází k nelegálnímu obchodu s osobními údaji osob či jinými citlivými daty, nebo která případně slouží jako kontaktní místo pro střetávání nabídky a poptávky po různých formách elektronických útoků, nástrojů k jejich provádění atd.

 

 

zpět
Top