Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Kontrašpionáž

Působnost BIS při zabezpečování informací o zpravodajských službách cizí moci

  • § 5 odst. 1 písm. b) zákona 153/1994 Sb., o zpravodajských službách ČR – BIS zabezpečuje informace o zpravodajských službách cizí moci 

Významnou část zpravodajských aktivit (zejména tzv. přípravné fáze operací) nelze obsáhnout či postihnout žádnou zákonnou normou či jednoznačnou a trvale platnou definicí.

Kontrašpionážní činnost (kontrašpionáž), tj. získávání, shromažďování a vyhodnocování informací o jevech, záměrech a činnostech zpravodajských služeb cizí moci či fyzickými či právnickými osobami jednajícími v zájmu cizí moci či jejích zpravodajských služeb. Obrana proti takovým zájmům a z nich plynoucích aktivitám (které přímo nebo zprostředkovaně směřují proti politickým, ekonomickým, nebo jiným zájmům ČR, mohou narušit její obranyschopnost a ohrozit její bezpečnost, ústavní zřízení, nebo státní suverenitu) je tradičním úkolem obranných (též vnitřních či bezpečnostních) zpravodajských služeb.

 

Cizí zpravodajské služby mají zájem především o informace k vnitřní a zahraniční politice, ekonomické politice, vývoji politických struktur a také o výsledky výzkumu a vývoje. Tyto informace se snaží využívat i k ovlivňování stanovisek ČR ve prospěch cizích zájmů jak v politické, tak i hospodářské oblasti.

 

Na základě třídění a analýzy získaných zpravodajských informací kontrašpionáž plní zejména dvě funkce: 

  •  informační, kterou se rozumí informování zákonem určených osob a institucí o aktivitách, zájmech a plánech cizí moci na území Česka, a
  • preventivní, tj. navrhování či provádění opatření, která co nejvíce ztíží či naruší zpravodajské operace cizí moci na českém území. 

Úkolem BIS jako kontrarozvědné zpravodajské služby je identifikace, sledování a sběr informací o aktivitách cizí moci a fyzických či právnických osob (zejména zpravodajských služeb cizí moci) jednajících v zájmu cizí moci a v její prospěch na území České republiky.

 

Cílem informační a preventivní činnosti BIS je především: bránění úniku utajovaných či citlivých informací a zařízení do rukou cizí moci; zjevné či skryté narušování činností zpravodajských služeb cizí moci; odhalování a maření vlivových operací cizí moci (dezinformace, manipulace, klam, propaganda atp.).

  

zpět
Top