Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Jak pracujeme

Bezpečnostní informační služba nepracuje plošně, ale zabývá se pouze oblastmi vymezenými zákonem o zpravodajských službách (č. 153/1994 Sb.). Pouze z těchto oblastí má právo získávat a shromažďovat zpravodajské informace, které následně analyzuje a vyhodnocuje. Služba odhaluje, popisuje a snaží se otupovat případná nebezpečí v předstihu. A to na rozdíl od policie, která vstupuje do hry až v okamžiku, kdy je trestný čin spáchán. Úkolem BIS není tedy shromažďovat důkazy umožňující někoho zatknout a dostat před soud, ale o možné hrozbě vědět, včas před  varovat a vhodnými kroky jí eliminovat.

 

Zákon o zpravodajských službách jednoznačně stanoví, že ukládat Službě úkoly v mezích její působnosti je oprávněna pouze vláda a prezident republiky. Prezident republiky je oprávněn uložit Službě úkol s vědomím vlády. Zákon též stanoví, že Služba podává prezidentu republiky a vládě jednou za rok a kdykoliv o to požádají zprávu o své činnosti.

 

Prezident republiky, předseda vlády a příslušní členové vlády jsou též adresáty výstupních zpráv, kterými je Služba informuje o zjištěních, která nesnesou odkladu. Adresáty informací Služby jsou též státní orgány a policejní orgány. Pokud poskytnutí takové informace neohrožuje zájem, který Služba v dané věci sleduje, předává jim Služba informace o svých zjištěních, která patří do jejich působnosti. Konkrétní reakce na výstupní informace je výhradně v kompetenci adresátů, kteří mají výkonné pravomoci.

 

Bezpečnostní informační služba je výlučně zpravodajskou organizací, která nemá výkonnou pravomoc. Nemůže nikoho zadržet, zatknout, vyslýchat, nemůže nic přikazovat, k čemukoli nutit. Obrátí-li se Služba na občana s určitým dotazem, je zcela na jeho rozhodnutí, zda vyhoví nebo odmítne. Pokud má BIS plnit své poslání, musí pracovat v utajeném režimu, ale vždy za přísného dodržování zákona. Při sběru informací je BIS oprávněna používat zpravodajské prostředky, spolupracovat s osobami jednajícími v její prospěch (agenty). Řadu poznatků získává z otevřených zdrojů, je v kontaktu s policií a intenzivně komunikuje s domácími i zahraničními partnerskými organizacemi. Služba se ale neuzavírá ani před veřejností a snaží se nalézat cesty, které jí umožňují s občany komunikovat.

 

 

Zpravodajské prostředky

 

Pojem zpravodajské prostředky zahrnuje:

  • zpravodajskou techniku
  • sledování
  • krycí prostředky a doklady

 

Použití zpravodajské techniky povoluje předseda senátu Vrchního soudu. O sledování rozhoduje ředitel Služby, nebo jím určený vedoucí pracovník.

 

Více informací o zpravodajských prostředcích

 

 

Agenti

 

Agentem (dle zákona osobou jednající ve prospěch BIS) může být pouze člověk starší 18 let. Nabídnout své služby může aktivně každý občan, v převážné většině případů si ale Služba vybírá své spolupracovníky sama. Agent je používán pro sběr informací výhradně z oblastí, kde BIS ze zákona působí. Služba má zákonnou povinnost svého agenta chránit před vyzrazením a také před újmou na cti, zdraví a majetku, která by mohla vzniknout v souvislosti s jeho prací pro BIS.

 

Více informací o agentech

 

 

Otevřené zdroje

 

Do otevřených zdrojů patří např. noviny a časopisy, rozhlasové a televizní vysílání, Internet, různé publikace, knihy apod. Otevřenými zdroji mohou být i různé přednášky, sympózia, konference a jakékoliv jiné aktivity, které jsou zdrojem informací a odehrávají se ve veřejném, volně přístupném prostoru.

 

 

Spolupráce uvnitř ČR

 

Tuzemskými zpravodajskými partnery BIS jsou Úřad pro zahraniční styky a informace (česká rozvědka řízená ministrem vnitra) a Vojenské zpravodajství (začleněné v rezortu ministerstva obrany). Zákon Službě umožňuje i spolupráci s policií, která se odvíjí od dohod uzavíraných s příslušnými policejními útvary.

 

 

Mezinárodní spolupráce

 

Spolupráce BIS s partnerskými zahraničními službami je klíčová a nezastupitelná. Její zásadní význam předurčuje základní poslání Služby jako ochránce státu před globálními riziky, která překračují hranice států i kontinentů. V současné době udržuje BIS kontakty s více jak stovkou služeb z 65 zemí. Mezi BIS a jejími zahraničními partnery dochází každoročně k výměně několika tisíců zpráv a stovkám osobních jednání.

 

Více informací o mezinárodní spolupráci

 

 

Komunikace s veřejností

 

Jednou z forem vzájemné komunikace jsou i tyto internetové stránky. Bez odpovědi (i když třeba jen obecné) nezůstává jediný dotaz novinářů. Vstřícným gestem Služby je její veřejná výroční zpráva. Smyslem a cílem této komunikace je Službu oddémonizovat a přesvědčit, že je zde proto, aby občany chránila a pracovala v jejich zájmu. V mnoha případech se bez pomoci veřejnosti Služba neobejde a bude tím úspěšnější, čím více bude mít veřejnost na své straně. Přímý kontakt na Bezpečnostní informační službu je e-mailová adresa info@bis.cz .

 

 

Svobodný přístup k informacím

 

Zveřejnění informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Více informací o svobodném přístupu k informacím

 

 

zpět
Top