Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Demokracie a ústavnost

Působnost BIS při ochraně ústavnosti a demokratických principů

 • § 5 odst. 1 písm. a) zákona 153/1994 Sb., o zpravodajských službách ČR – BIS zabezpečuje informace o záměrech a činnostech namířených proti demokratickým základům, svrchovanosti a územní celistvosti České republiky
 • § 5 odst. 1 písm. d) zákona 153/1994 Sb., o zpravodajských službách ČR – BIS zabezpečuje informace o činnostech, jejichž důsledky mohou ohrozit bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy České republiky.

 

BIS v rámci své působnosti získává, shromažďuje a vyhodnocuje informace o jevech, záměrech a činnostech, které přímo, nebo ve svých důsledcích, závažným způsobem ohrožují Ústavou ČR a ostatními zákony dané demokratické základy ČR, její bezpečnost, suverenitu, územní celistvost a lidská a občanská práva občanů ČR a jejich uplatňování.

Demokratické základy politického systému ČR upravuje Ústava ČR a Listina základních práv a svobod, jde zejména o:

 • právní stát a jeho právní řád
 • svobodné volby
 • oddělení moci zákonodárné, výkonné, soudní
 • zastupitelská demokracie – parlamentní systém
 • občanské svobody (projevu, shromažďování, vyznání, vlastnictví…)
 • rovnost přístupu k právům a svobodám.

 

Úkolem BIS v oblasti ochrany ústavnosti je tedy sledovat jevy (postoje, aktivity atd.) které:

 • jsou protisystémové, to znamená, že přímo nebo ve svém důsledku ohrožují demokratické základy státu (zejména jeho ústavní uspořádání, chráněné hodnoty, deklarovaná lidská práva a občanské svobody);
 • usilují o destabilizaci stávajícího demokratického politického a sociálně-ekonomického systému a jeho nahrazení systémem antagonistickým (totalitou, diktaturou, anarchií), přičemž vědomě působí proti stávajícímu systému destruktivně;
 • za účelem dosažení cílů užívají všech dostupných prostředků, včetně těch, které jdou nad rámec právního státu, tj. těch, které jsou prosazovány a realizovány především neústavními, nezákonnými metodami.

 

Do působnosti BIS patří i takové aktivity, které používají neadekvátní, tj. nezákonné metody k uskutečnění jinak legitimních cílů (např. dílčí změna politického nebo ekonomického rozhodnutí).

 

BIS se tedy zabývá aktivitami subjektů, které se otevřeně či skrytě hlásí k ideologii neslučitelné s právním řádem a demokratickými základy ČR, nebo jejichž aktivity jsou motivovány politicky, ekonomicky či sociálně a které zároveň podněcují k boji proti demokratickému zřízení ČR, k násilným akcím zaměřeným proti představitelům demokratického zřízení, ideologickým odpůrcům a jiným skupinám osob či k potírání práv určitých skupin obyvatel. BIS sleduje i jevy s tím související, které zejména v dlouhodobějším horizontu mohou zvyšovat napětí ve společnosti a přispívat k nedůvěře obyvatel v demokratické principy a právní řád ČR.

 

BIS si je při své činnosti vědoma, že jde o velmi širokou, různorodou a proměnlivou oblast aktivit, jejíž sledování je mimo jiné značně náročné na pečlivé rozlišování mezi legitimním uplatňováním občanských ústavních práv a činnostmi namířenými buď přímo, nebo ve svém důsledku proti demokratickým základům a ústavnímu pořádku ČR.

 

 

zpět
Top