Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Čím se zabýváme

Podle zákona o zpravodajských službách ČR (č. 153/1994 Sb.) se Bezpečnostní informační služba zabývá získáváním, shromažďováním a vyhodnocováním následujících informací:

 

  • hrozby terorismu,
  • aktivity ohrožující bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy státu,
  • činnost cizích zpravodajských služeb na našem území,
  • záměry nebo činy mířící proti demokratickým základům, svrchovanosti a územní celistvosti ČR,
  • aktivity organizovaného zločinu,
  • činnosti ohrožující utajované informace.

 

 

Terorismus

 

BIS byla určena jako ústřední zpravodajská služba odpovědná za zpracování veškerých analytických a operativních informací týkající se bezpečnosti ČR, především v souvislosti s bojem proti terorismu. V současnosti je terorismus mezinárodním jevem, před kterým není v bezpečí žádná země, a proto základem činnosti BIS v této oblasti je zejména mezinárodní spolupráce. Vlastní postup v této problematice se řídí především pragmatickým hlediskem na možné ohrožení zájmů ČR nebo na možnost útoku proti objektům, občanům a zájmům jiného státu, který by byl realizován na území ČR. V zájmu BIS jsou rovněž aktivity zaměřené na nábor či získávání finanční či jiné logistické podpory terorismu a aktivity zaměřené na šíření radikálních interpretací ideologií či náboženství podporujících teroristické aktivity.

 

Více informací o terorismu

 

 

Ochrana ekonomických zájmů státu

 

BIS informuje odpovědné představitele státu o rizicích směřujících proti významným ekonomickým zájmům České republiky. Smyslem je zajistit, aby adresáti informací byli včas seznámeni s riziky ohrožujícími zájmy státu v jejich působnosti, a aby měli pro svá klíčová ekonomická rozhodnutí všechny relevantní poznatky, např. o vnějších snahách tato rozhodnutí ovlivnit, o plánovaných krocích rizikových subjektů nebo o skrytých zájmech stojících v jejich pozadí.

 

Více informací o ochraně ekonomických zájmů

 

 

Kontrašpionáž

 

Úkolem BIS jako kontrarozvědné zpravodajské služby je identifikace, sledování a sběr informací o aktivitách cizí moci a fyzických či právnických osob (zejména zpravodajských služeb) jednajících v zájmu cizí moci a v její prospěch na území České republiky. Cílem informační a preventivní činnosti BIS je především bránění úniku utajovaných či citlivých informací a zařízení do rukou cizí moci, zjevné či skryté narušování činností zpravodajských služeb cizí moci, odhalování a maření vlivových operací cizí moci (dezinformace, manipulace, klam, propaganda atp.).

 

Více informací o kontrašpionáži

 

 

Ochrana ústavnosti a demokratických principů

 

BIS se zabývá aktivitami subjektů, které se otevřeně či skrytě hlásí k ideologii neslučitelné s právním řádem a demokratickými základy ČR, nebo jejichž aktivity jsou motivovány politicky, ekonomicky či sociálně a které zároveň podněcují k boji proti demokratickému zřízení ČR, k násilným akcím zaměřeným proti představitelům demokratického zřízení, ideologickým odpůrcům a jiným skupinám osob či k potírání práv určitých skupin obyvatel.

 

Více informací o ochraně ústavnosti a demokracie

 

 

Obchod s vojenským materiálem a proliferace

 

BIS v oblasti zabezpečování informací týkajících se obchodu s vojenským materiálem a proliferace na národní úrovni spolupracuje především s Licenční správou ministerstva průmyslu a obchodu, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, ministerstvem zahraničních věcí, ministerstvem financí (Generální ředitelství cel, Finanční analytický útvar) a ministerstvem vnitra. Cílem je zamezit dodávkám již ve fázi poptávky a přípravy obchodů. V zahraničním obchodu s vojenským materiálem je snahou minimalizovat rizika spojená s vývozy do zemí, které neposkytují dostatečné záruky, že nezneužijí zejména zbraně s tzv. smrtícími účinky k nadměrnému hromadění, represím či reexportům do dalších rizikových zemí.

 

Více informací o obchodu s vojenským materiálem a proliferaci

 

 

Organizovaný zločin

 

BIS se ve své činnosti zaměřuje zejména na neformální neinstitucionalizované struktury, které zejména nabývají podob vlivových a klientelistických sítí. V některých případech tyto sítě vytvářejí paralelní mocenské struktury, jež ohrožují či přímo podrývají činnost orgánů státní správy a samosprávy. Ve výjimečných případech jsou s takovými strukturami spojeny konkrétní právnické osoby, které jsou vzhledem k povaze své činnosti často jen velmi obtížně postižitelné.

 

Více informací o organizovaném zločinu

 

Kybernetická bezpečnost

 

BIS se zabývá šetřením nejrůznějších druhů elektronických útoků s dopadem na chráněné zájmy ČR, a dále shromažďováním a analýzou informací o reálných či potenciálních hrozbách a rizicích souvisejících s provozováním strategických informačních a komunikačních systémů, jejichž zničení či narušení by mohlo mít vážný dopad na bezpečnost či ekonomické zájmy ČR. Jedná se zejména o systémy úřadů a institucí veřejné správy či dalších právnických osob, včetně soukromoprávní sféry, u kterých se předpokládá zvýšená ochrana v souvislosti s jejich významem či ve vazbě na jejich potenciální zařazení mezi subjekty kritické infrastruktury ČR.

 

Více informací o kybernetické bezpečnosti

 

 

Ochrana utajovaných informací

 

Formou utajení si každý stát chrání informace důležité pro jeho bezpečnost a fungování. Úkolem Služby je zpravodajsky chránit subjekty, které s utajenými poznatky pracují (podle zákona o ochraně utajovaných informací č. 412/2005 Sb.) a vyhodnocovat a označovat klíčová místa, kde hrozí potenciální nebezpečí úniku. Pokud BIS získá varovné indicie o pokusu utajení prolomit, podniká kroky k jeho eliminaci. Zjišťuje pozadí rizikových aktivit, stupeň ohrožení, rozsah případných následků apod.

 

 

zpět
Top